Ocena brak

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Rezydenci

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

- Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

- Ponadto rezydentami są polskie oddziały, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Czyli wszystkie podmioty utworzone przez nierezydentów, a mające miejsce pobytu lub przebywania w RP (mające tu swoje oddziały).

A także te podmioty, które powinny być traktowane jako nierezydenci bo mają swe siedziby poza terytorium RP, jednak wyraźnie związane są z Polską- chodzi tu głównie o przedstawicielstwa dyplomatyczne. Bowiem obszar ich występowania, choć jest innym krajem traktowany jest jak obszar RP.

Zasadą jest, że osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nawet jeśli przebywa poza obszarem RP traktowana jest jako rezydent!!

Obywatelstwo ma bowiem pierwszeństwo przed zamiarem stałego pobytu na obszarze innego kraju!!

Jeżeli z kolei jakieś przedsiębiorstwo polskie ma swoje oddziały poza terytorium RP jest traktowane jako nierezydent!! To samo dotyczy misji dyplomatycznych!!

Podobne prace

Do góry