Ocena brak

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci z krajów trzecich

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

- Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich;

Nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów.

Krajem jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Krajami trzecimi są inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, nie będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (EOWGiR), a także kraje, z którymi Polska zawarła umowę o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji (BIT) traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskie- a więc tak jak nierezydentów pozostałych, a nie z krajów trzecich!!

Podobne prace

Do góry