Ocena brak

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Nierezydenci

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,

Podobne prace

Do góry