Ocena brak

Podmioty postępowania przymusowego

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podmiot, który prowadzi postępowanie przymusowe jest w ustawie określany jako organ egzekucyjny. Organ ten działa na wniosek wierzyciela tj. podmiotu uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji. Podmiot, na którym ciąży obowiązek nazywany jest zobowiązanym.

Funkcję organu egzekucyjnego pełnią różne organy władzy publicznej, w zależności od rodzaju egzekwowanego obowiązku.

Różne ustawy podatkowe mogą wprowadzać wyjątki od zasady, iż organem egzekucyjnym w zakresie należności pieniężnych jest zawsze urząd skarbowy.

Zasadnicze zadania urzędu skarbowego i przewodniczącego zarządu gminy, jako organu egzekucyjnego to m.in.: wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie podatków i innych należności państwowych albo samorządowych; badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej; wykonywanie szeregu czynności technicznych związanych z przymusowym dochodzeniem zaległości podatkowych. Postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych prowadzą działy egzekucyjne urzędów skarbowych, funkcjonujące jako zakłady budżetowe. Pracą działu egzekucyjnego urzędu skarbowego kieruje komornik skarbowy. Poborcy skarbowi wykonują natomiast czynności egzekucyjne u zobowiązanych na podstawie przydzielonych im do załatwienia tytułów wykonawczych. Do zakresu czynności poborcy skarbowego należy w szczególności pobieranie od zobowiązanych w ich lokalu egzekwowanych należności, dokonywanie zajęć, zwózek i sprzedaż egzekucyjnych oraz spisywanie dla celów postępowania egzekucyjnego protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego.

Nadzór nad egzekucją administracyjną zobowiązań podatkowych sprawują organy wyższego stopnia, którymi w tych sprawach będą właściwe izby skarbowe, Prezes Głównego Urzędu Ceł oraz właściwe samorządowe kolegia odwoławcze,

Wierzycielem podatkowym w postępowaniu przymusowym jest ten, kto żąda wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków podlegających tej egzekucji. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzycielem w zakresie zobowiązań podatkowych w zasadzie może być urząd skarbowy i organ samorządu terytorialnego. Wyjątkowo wierzycielami mogą być inne państwowe jednostki organizacyjne, na rzecz których taki obowiązek ma być dokonany.

Zobowiązanego w doktrynie określa się najczęściej jako podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego przepisu prawnego, jeżeli podlega on egzekucji administracyjnej.

W postępowaniu egzekucyjnym uczestniczyć mogą ponadto prokurator, organizacja społeczna oraz RPO

 

Podobne prace

Do góry