Ocena brak

PODMIOTY POLITYKI PERSONALNEJ

Autor /Diana Dodano /20.04.2011

 

 1. Organy przedsiębiorstwa lub spółki

a) w spółce:

 • akcjonariusze

 • rada nadzorcza

 • zarząd

b) w przedsiębiorstwie państwowym

 • rada pracownicza, która uchwala regulamin pracy, realizuje funkcje kontrolne, opiniuje porozumienia, podejmuje różne rozwiązania dotyczące załogi, ma prawo inicjatywy

 • ogólne zebranie pracowników, które uchwala plany i poprzez nie może wpływać na politykę personalną

 • związki zawodowe, które:

 • chronią praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy

 • współdziałają z kierownictwem zakładu pracy

 • kontrolują przestrzeganie przepisów prawa pracy na terenie zakładu pracy

 

 

 

 1. Kadra kierownicza

Należy wyodrębnić kierownika zakładu pracy i kierowników komórek organizacyjnych.

a) naczelne kierownictwo jest od:

 • formułowania strategicznych założeń

 • może zlecać odpowiednim służbom opracowanie kompleksowego systemu tych zaleceń jak np. system motywacyjny, ocena efektów pracy, doskonalenie systemu i programu zawodowego, zalecenia odnośnie procedury rekrutacyjnej, formy wyróżnień i kar w firmie

 • ustala kompetencje kadrowe kierowników niższych szczebli

 

b) kierownicy komórek organizacyjnych

 • określają wymagania odpowiedzialności i uprawnienia swoich pracowników

 • ustalają zapotrzebowanie na nowych pracowników

 • zajmują się przystosowaniem nowych pracowników do pracy

 • odpowiadają za wykorzystanie pełnych kwalifikacji i umiejętności swoich pracowników

 • oceniają rezultaty pracy podległych sobie pracowników

 • formułują wnioski o awans, podwyżkę, o udział pracowników w szkoleniach, o przeniesienie pracownika

 • kształtują stosunki międzyludzkie

 

 1. Służba personalna w postaci działów

To wyspecjalizowana część administracji przedsiębiorstwa przygotowana do organizowania, koordynowania i realizowania wspólnie z innymi podmiotami różnych przedsięwzięć kadrowych. Jej obowiązki to:

 • określa zasady źródeł poszukiwania nowych pracowników

 • szkoli i doskonali pracowników

 • odpowiada za BHP

 • dokonuje obsługi socjalno-bytowej pracowników i ich rodzin oraz byłych pracowników

 • prowadzi monitoring rynku pracy: dokonuje stałej obserwacji rynku pracy (popyt i podaż), śledzi wynagrodzenia w pokrewnych zawodach, działalność w zakresie usług szkoleniowych, orientuje się jak wygląda rynek doradztwa personalnego, kształtuje relacje pomiędzy mediami

 • prowadzi dokumentację personalną pracowników

 

Dokumentacja personalna to inaczej teczki akt osobowych każdego pracownika. Taka teczka ma ścisły układ ramowy i składa się z 3 części: A, B, C i każda zawiera inne dane o pracowniku.

Część A zawiera dokumenty związane z przyjmowaniem do pracy i ubieganiem się o nią:

 • podanie

 • CV,

 • list aplikacyjny,

 • kwestionariusz osobowy,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,

 • opinie z poprzednich miejsc pracy

 • inne dokumenty podwyższające nasze kwalifikacje z poprzedniego miejsca pracy

Część B zawiera dokumenty związane z nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy:

 • umowa o pracę

 • zakres czynności

 • oświadczenie pracownika o przebytym kursie z zakresu BHP czy obrony cywilnej

 • arkusz okresowej oceny pracownika

 • informacje o zmianie warunków pracy

 • informacje o wysokości wynagrodzenia

 • wnioski o awans

 • dokumenty dotyczące urlopów

 • informacje o pewnych przywilejach związanych z posiadaniem dzieci

 • roczne karty związane z wykorzystaniem czasu pracy

 

Dodatkowymi dokumentami są:

 • dokumenty pozwalające przebywać po godzinach w zakładzie pracy

 • poświadczające otrzymania legitymacji pracowniczej

 • dotyczące dodatkowych uprawnień

 • poświadczające okresowe badania lekarskie

Część C związana jest z ustaniem zatrudnienia:

 • wypowiedzenie umowy o pracę

 • kopia wydanego świadectwa pracy

 • umowa o zakazie konkurencji

 • ewentualne oświadczenie lekarskie

Podobne prace

Do góry