Ocena brak

Podmioty faktoringu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

W umowie faktoringu mamy do czynienia z trzema podmiotami. Są to:

 

  • faktorant - dostawca towarów bądź usług, uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu do­stawy lub usługi, czyli przysługuje mu wierzytelność w stosunku do dłużnika (odbiorcy towarów lub usług), którą to wierzytelność sprzedaje wyspecjalizowa­nej instytucji, czyli faktorowi.

  • dłużnik - odbiorca towarów bądź usług, zobowiązany z tytułu nabytych towarów lub usług do uiszczenia wierzy­cielowi świadczenia pieniężnego.

  • faktor - wyspecjalizowany pod­miot finansowy (bank, spółka faktorin­gowa bądź indywidualni przedsiębior­cy, zajmujący się działalnością fakto­ringową) nabywający wierzytelności przysługujące faktorantom (przedsię­biorcom) wobec ich dłużników (od­biorców towarów lub usług) oraz świa­dczący dodatkowe usługi na rzecz fak­toranta.

Należy zwrócić uwagę na to, że są trzy podmioty faktoringu, jednak umo­wa jest dwustronna; jej stronami są tyl­ko faktorant i faktor. Dochodzi do niej, gdy faktoram decyduje się na sprzedaż przysługującej mu wierzytelności, a fak­tor godzi się na jej kupno i zobowiązuje się do świadczenia dodatkowych usług na rzecz faktoranta. Przy czym dłużnik nie ma wpływu na dojście do skutku faktoringu. Należy oczywiście przestrze­gać jego praw, a mianowicie:

 

  • sytuacja dłużnika nie może się pogorszyć na skutek cesji wierzytelności,

  • jeśli dłużnik w umowie z faktoran­tem zastrzegł, że wierzytelność nie mo­że być zbywana osobie trzeciej, nie mo­że dojść wówczas do zawarcia umowy

Podobne prace

Do góry