Ocena brak

Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Chodzi tu o odpowiedzialność za popełnienie deliktu konstytucyjnego- czynu nie stanowiącego przestępstwa który spełnia 2 przesłanki:

1) czyn polega na naruszeniu Konstytucji lub ustawy

2) popełnienie czynu jest związane z wykonywaniem urzędu:

a) czyn zostaje popełniony w zakresie urzędowania danej osoby- czyli określona osoba działa w ramach zakresu kompetencji

b) czyn zostaje popełniony w związku z zajmowanym stanowiskiem- zatem dana osoba podejmuje działania pozostające poza ramami przysługujących jej kompetencji.

Aktualnie nowela wprowadziła nową formułę zgodnie z którą nawet nieumyślne naruszenie konstytucji lub ustawy może stać się przesłanką pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej. Odpowiedzialność może być egzekwowana także po zakończeniu okresu pełnienia przez taką osobę konkretnego stanowiska. Art. 23 ust. 1 ustawy mówi że ściganie przez TS jest dozwolone w okresie 10 lat od popełnienia czynu.

Prezydent ponosi odpowiedzialność kons. za: naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, za popełnienie przestępstwa Lu przestępstwa skarbowego.

Charakter zupełny oznacza że obejmuje ona wszelkie przestępstwo, jakich dopuścił się Prezydent w okresie sprawowania urzędu w tym przypadku nie ma znaczenia ich związek z piastowaniem, lub wykonywaniem urzędu. Odpowiedzialność prze TS dotyczy także przestępstwa popełnionego w życiu prywatnym.

Charakter wyłączny oznacza że za popełnione przestępstwo Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed Trybunałem Stany. Nie ma zatem możliwości postawienia go w stan oskarżenia przed sądem powszechnym tak długo jak długo sprawuje swój urząd.

Premier i członkowie RM ponoszą odpowiedzialność przed TS za: naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, za popełnienie przestępstwa Lu przestępstwa skarbowego popełnionego w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Wyżej wymienieni mogą być postawieni przed TS tylko za przestępstwa które zostały popełnione w związku zajmowanym stanowiskiem. Wyegzekwowanie przed TS odpowiedzialności karnej Premiera i członków RM możliwe jest w sytuacji równoczesnego rozpoznania przez ten organ problemu ich odpowiedzialności konstytucyjnej. Prezes NBP. Prezes NIK członkowie KRR i T osoby którym prezes RM powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed TS za naruszenie konstytucji lub ustawy. Największy zakres odpowiedzialności dotyczy posłów i senatorów.

Podobne prace

Do góry