Ocena brak

Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Kryteria kontroli- legalność, celowość, rzetelność i gospodarczość.

Legalność oznacza- badanie czy kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym czasie w określonej dziedzinie, ocenę prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych, ocenę zgodności kontrolowanej działalności z aktami prawnymi nie mającymi normatywnego charakteru, ocenę czy podejmowane działania miały właściwą podstawę prawną.

Celowość oznacza: badanie czy działania podejmowane przez kontrolowaną jednostkę mieściły się w celach określonych dla niej w aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie tego rodzaju jednostek, badanie czy zastosowanie metody i środki były optymalne odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów, badanie czy założone cele zostały osiągnięte a jeżeli nie to z jakich przyczyn, ocenę swobody działania podmiotu poddanego kontroli.

Rzetelność oznacza: badanie czy obowiązki pracowników i innych osób odpowiedzialnych za określoną działalność w kontrolowanej jednostce, badanie czy zobowiązania danej jednostki były wykonywane zgodnie z jej treścią, badanie czy przestrzegano wewnętrznych reguł funkcjonowania danej jednostki, badanie czy określone działania lub stany faktyczne są udokumentowane z rzeczywistością.

Gospodarność oznacza: badanie środki którymi dysponowała kontrolowana jednostka były wykorzystywane oszczędnie i wydajnie, badanie relacji nakładów i efektów, badanie w razie stwierdzenia szkody czy nie można było uniknąć albo ograniczyć jej wysokości. NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu właśnie o te 4 kryteria.

Przedmiotem kontroli jest całokształt działalności tych podmiotów a więc wykonywanie budżetu państwa oraz realizacja ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej gospodarczej i organizacyjno administracyjnej. Zakres przedmiotowy kontroli NIK dotyczy kancelarii Prezydenta, Kancelarii sejmu i senatu Rzecznika Praw Dziecka, KRR i T, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej- komisji ścigania przeciwko Zbrodni Narodowi Polskiemu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Fakultatywny zakres kontroli NIK obejmuje:

1. działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Przeprowadzając kontrolę stosujemy: legalność, gospodarność, i rzetelność. Zakres przedmiotowy kontroli jest szeroki.

2. działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych a wszególnośći wykonują one zadania:

a) zlecone lub powierzone przez państwo lub samorząd terytorialny

b) wykonują zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego

c) organizują lub wykonują prace interwencyjne oraz roboty publiczne

d) działają z udziałem państwa lub samorządu terytorialnego

e) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo

f) udzielają lub korzystają z pomocy podlegającej przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2000 o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej

Kontrola wyżej wymienionych jednostek przeprowadzona jest przez NIK w zastosowaniu 2 kryteriów: legalności i gospodarności. NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta, Prezesa RM, ministrów oraz z własnej inicjatywy.

Do obowiązków NIK należy:

a) analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej

b) opinia w przedmiocie absolutorium dla RM

c) informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy

d) informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta, Prezesa RM

e) sprawozdania ze swojej działalności w roku ubiegłym

Podobne prace

Do góry