Ocena brak

Podmiotowość w wychowaniu - Status podmiotowy

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

  • własne preferencje tzn., że człowiek zna wartości rozumie je, akceptuje, przejawia aktywność w zakresie ich kreacji, potrafi je przekształcić w cele dążeń, wytyczyć w oparciu o nie, wizje własnej przyszłości, a następstwie skonstruować program działania;

  • aktywność sprawcza, czyli działanie człowieka zgodne z własnymi preferencjami, w których uwzględnia się dobro nie tylko własne, ale też i innych ludzi, których efektem są zmiany w otaczającym świecie. Są to też działania ukierunkowane na gromadzenie wiedzy o sobie i rzeczywistości, porządkowanie jej, a w efekcie budowania obrazu własnej osoby i obrazu rzeczywistości;

  • gotowość do ponosze4nia konsekwencji własnego sprawstwa połączona z faktyczną odpowiedzialnością za dokonywane wybory podejmowane decyzje i czyny oraz nie podejmowane decyzje z tytułu zaniechań (proces odpowiedzialności);

  • przeświadczenia o sobie jako świadomym, odpowiedzialnym sprawcy czynów o własnym sprawstwie (mocy sprawczej) zgodnym z preferencjami oraz własnych zdolnościach kreowania siebie, świata i wzajemnych relacji.

Do góry