Ocena brak

Podmiot w podatku od towarów i usług

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług obejmuje:

  1. osoby prawne,

  2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  3. osoby fizyczne.

Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności będące przedmiotem tego podatku, a okoliczności wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet, gdy zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegały na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej

Podatnikami tego podatku są także ww. podmioty, które wykonują czynności maklerskie, czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia pośrednictwa, umowy komisu, zarządzania funduszami i in. Podatnikiem tego podatku są także ww. podmioty, na których ciąży obowiązek zapłaty cła.

Podatnikami tego podatku są także ww. podmioty, które mają miejsca zamieszkania, pobytu, siedziby za granicą, jeżeli wykonują czynności stanowiące przedmiot opodatkowania podatek od towarów i usług osobiście lub przez osoby upoważnione albo przy pomocy pracownika bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, są usługobiorcami usług pochodzących z importu.

Podobne prace

Do góry