Ocena brak

PODMIOT PODATKU

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Podmiotem podatku jest jednostka życia społecznego, z którą prawo wiąże obowiązek podatkowy.

Art. 7 § 1Ordynacji stanowi o podatnikach, nie podmiotach. „Podatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązku podatkowemu”

§ 2 „podatnikiem jest każdy inny podmiot o którym stanowi ustawa podatkowa”

Podmiot podatku to kategoria teoretyczna, stanowiąca jeden z elementów konstrukcyjnych podatku.

Zakres podmiotowy danego podatku określa się przez wskazanie różnych kategorii podatników. Zakres ten jest szerszy niż w innych gałęziach prawa. Oprócz podmiotów znanych prawu cywilnemu, podatnikami ustanawiać można np.: małżonków, rodziców i dzieci, rodzinę pozostającą we wspólnym pożyciu. Podmiotami podatkowymi mogą być zarówno podmioty mające na gruncie prawa cywilnego zdolność prawną jak i takie, które nie mają podmiotowości cywilnoprawnej. Podmiot, na który został nałożony obowiązek świadczenia podatkowego, nazywany jest podmiotem biernym. Podmiot czynny- podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia.

Podobne prace

Do góry