Ocena brak

Podmiot gospodarczy jest zobowiązany

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

 • zgłaszanie do ewidencji gospodarczej lub rejestracja podmiotu gospodarczego;

 • zgłoszenie do rejestru specjalnych (REGON), rejestracji podatkowej, rejestracji ZUS;

 • założenie rachunku bankowego – w celu przechowywania środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń finansowych;

 • prowadzenie rachunkowości;

 • oznaczenie siedziby i miejsca prowadzenia działalności oraz oznakowanie wyrobów wprowadzonych do obrotu;

 • spełnienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej związanych z ochroną życia i mienia;

 • spełnienie warunków działalności gospodarczej związanych z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska;

 • spełnienie wymogów związanych z zapewnieniem działalności gospodarczej, odpowiedniej klasyfikacji zawodowej.

II grupa. Przepisy szczególne, które określają warunki prowadzenia działalności gospodarczej, najczęściej zawierają także przepisy karne ustalające zasady odpowiedzialności za popełnione czyny, głównie wykroczenia.

W skrajnych wypadkach – nie przestrzeganie prawnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej może zakończyć się pozbawieniem praw wykonania tej działalności i to nie tylko przez cofnięcie koncesji lub zezwolenia, bądź ograniczenie przedmiotu działalności lecz także (tam gdzie pozwolenie nie jest wymagane) np. orzeczeniem sądu lub właściwego organu administracji nakazującego zaprzestanie działalności.

Podejmowanie działalności gospodarczej na podstawie zgłoszenia do ewidencji:

W ustawie o działalności gospodarczej (art.8 &1) przyjęto zasadę, że podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W pewnych sytuacjach (art. 9, art. 10 pkt 1 ) zgłoszenie do ewidencji ma charakter fakultatywny i staje się uprawnieniem podmiotu gospodarczego (uboczne zajęcia zarobkowe).

Ustawa wymaga, aby zgłoszenie do ewidencji zawierało (art. 16 str. 1):

 1. oznaczenie przedsiębiorstwa i jego siedziby (miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnej w imieniu podmiotu gospodarczego również ich imiona i nazwiska);

 2. określenie przedmiotu działalności gospodarczej;

 3. wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

 4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, konkretny miesiąc, dzień i rok.

Podobne prace

Do góry