Ocena brak

Podkultury młodzieżowe - niektóre etiologiczne i objawo­we aspekty zjawiska

Autor /Oskar Dodano /02.09.2011

Wśród wielu zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwach co pe­wien czas, z różnym nasileniem, pojawiają się podkultury młodzieżowe. Można w nich dostrzec identyfikacje z pewnymi wzorami zachowań grup dorosłych czy nawet pojedynczych osób znanych już z historii. Odnajduje się w nich także elementy wcześniej istniejących ruchów młodzieżowych oraz próby ich dostosowywania do aktualnych realiów (por. Miiller, 1987, s. 5). Podkultury młodzieżowe nie są zjawiskiem nowym i wszelkie obiegowe opinie, iż jest to wytwór młodzieży drugiej połowy XX wieku, sprowadzają to zagadnienie do wyjątkowego uproszczenia. Przyznać natomiast należy, że w drugiej połowie XX wieku, zarówno na świecie, jak i w naszym kraju, nastąpiła wręcz eksplozja podkultur młodzieżowych. Przedstawiciele aktu­alnie działających podkultur odróżniają się od pozostałej młodzieży oraz społeczności dorosłych wieloma cechami, m.in. preferują i realizują:

- własny styl życia o odrębnym systemie wartości, a nieraz i założeniach ideologicznych;

- odmienne wzorce osobowe, stanowiące obiekty naśladownictwa oraz szczególne przedmioty kultu i czci;

- odrębne normy i sposoby postępowania, które w wielu przypadkach wyrażane są działaniami bulwersującymi opinie publiczną, a nieraz budzącymi strach i panikę wśród ludzi;

- inny styl ubierania się;

- odmienną ekspresję emocjonalną, w tym muzyczną, a czasem tanecz­ną lub literacką, wspieraną wydawaniem własnych gazetek itp.

Podkultury, subkultury lub nawet kontrkultury mogą w różny sposób oddziaływać na życie zbiorowe: od uzupełniania i wzbogacania ogólnego dorobku kulturowego, poprzez indyferencję, aż do burzenia ładu i porząd­ku społecznego, przejawiającego się w przeciwstawianiu się ogólnie przyję­tym normom i wartościom bądź nawet w ich niszczeniu. W postawach i za­chowaniach młodzieży należącej do podkultur mają miejsce różne formy wandalizmu, agresji w stosunku do otoczenia ze szczególnie wyrafinowany­mi sposobami poniżania i upokarzania ludzi.

Zachowania autoagresywne, ekscesy seksualne, picie alkoholu i zażywanie innych środków odurzających to także działania reprezentantów wielu podkultur młodzieżowych (por. Szymańczak, 1984; Ułasiuk, 1993; Cekiera, 1994; Wilk, 1994; Sołtysiak, 1995). Biorąc pod uwagę, iż uczestnictwo młodzieży w podkulturach może de­terminować rozwój zjawisk patologicznych, przybliżenie istoty podkultur osobom zajmującym się dorastającym pokoleniem jest niezwykle ważne.

Podobne prace

Do góry