Ocena brak

Podejście psychometryczne i genetyczne Heymansa

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

  • Jego najważniejszym wkładem do wiedzy o temperamencie było ogromne badanie zmierzające do opisu podstawowych wymiarów składających się na strukturę temperamentu i określenia roli czynników dziedzicznych i środowiskowych w kształtowaniu cech temperamentalnych

  • Wyróżnił 3 podstawowe wymiary temperamentu: aktywność (dotyczy głównie zachowań ukierunkowanych na cel, sprawczego i przejawia się w ilości czasu, który człowiek poświęca danemu rodzajowi aktywności), emocjonalność (dotyczy głównie formalnych cech emocji – wrażliwości lub pobudliwości, zarówno emocji pozytywnych jak i negatywnych) oraz funkcja pierwotna/wtórna (dotyczy to wprowadzonego przez Grossa rozróżnienie między efektem pierwotnym treści świadomości, a efektami wtórnymi – długotrwałe stany utrzymujące się po zniknięciu pierwotnej treści z pola świadomości)

  • Seria badań nad zjawiskiem następczych wrażeń zmysłowych włączyła funkcję pierwotną/wtórną do psychologii różnic indywidualnych. Funkcja pierwotna typowa dla osób, u których zachowania i reakcje uwarunkowane są przez treści znajdujące się aktualnie w polu świadomości. Funkcja wtórna typowa dla osób, u których zachowania i reakcje uwarunkowane wcześniejszymi doświadczeniami i stanami świadomości.

  • Możliwe kombinacje 3 podstawowych wymiarów temperamentu prezentują tzw. typologię charakteru, kostka Heymansa (8 typów temperamentu).

  • Na podstawie badań wynika, że poszczególne wymiary temperamentu nie wykluczają się wzajemnie; funkcje pierwotne korelują dodatnio z emocjonalnością i ujemnie z aktywnością; określone wymiary są specyficzne dla płci; cechy temperamentalne są w dużej mierze dziedziczne (wpływ genów i środowiska); cechy temperamentalne nie zmieniają się w ciągu życia prawie wcale i różnie rozkładają się u małżonków.

  • Wartość typologii: autor pierwszego systematycznego badania empirycznego temperamentu; wykorzystanie różnych podejść – eksperymentalnego, psychometrycznego i biograficznego-; pierwsze psychometryczne badanie temperamentu/osobowości; prekursor analizy czynnikowej; wprowadził do badań nad temperamentem metodę hipotetyczno-dedukcyjną.

Podobne prace

Do góry