Ocena brak

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Neuronalna podstawa uczenia się i pamięci

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

1. Układ nerwowy

a) Układ nerwowy to:

- ośrodkowy układ nerwowy – to rdzeń kręgowy i mózg

- obwodowy układ nerwowy :

* to nerwy sensoryczne, przenoszące info pochodzące z receptorów

* nerwy motoryczne – wysyłają polecenia do mięśni

b) Każdy rodzaj uczenia zachodzi w mózgu

c) Ludzki mózg:

- objętość 1300 cm3 (b.duży)

- w mózgu wyróżnia się

  * korę mózgową – odpowiedzialna za większość wyższych funkcji poznawczych

  * obszary podkorowe

- kora mózgowa – 1m2

- rdzeń przedłużony – kontroluje oddychanie, połykanie, trawienie i akcję serca

- móżdżek – uczestniczy w ruchach motorycznych i koordynacji motorycznej

- podwzgórze – reguluje ekspresję podstawowych popędów

- układ limniczny (gł. Hipokamp) – ważny dla pamięci. Znajduje się miedzy płatem skroniowym a strukturami wewnętrznymi

- kora to:

  * płat potylicznywzrok

  * płat skroniowy – pierwotne pola słuchowe + rozpoznawanie przedmiotów

  * płat ciemieniowy – funkcje sensoryczne wyższego rzędu, przetwarzanie        przestrzenne

  * płat czołowy – to kora ruchowa i kora przedczołowa (planowanie i rozwiązywanie      problemów)

- większość obszarów kory odpowiada za różne formy uczenia się

2.Neuron

a) Z punktu widzenia przetwarzania info to najważniejsze komórki

b) Składają się z perykariony, dendrytów, aksona

c) Aksony kontaktują się z innymi neuronami za pomocą synaps. Nie stykają się (odstęp między nimi to 10-59 nanometrów)

d) 1 akson może mieć synapsy z 1000 neuronów

e) akson komunikuje się z 2 neuronem przez neuroprzekaźniki (pobudzający, hamujący)

f) potencjał czynnościowy – nagła zmiana w neuronie. Im więcej mieliny tym jest szybszy.

g)Impuls nerwowy – to przemieszczający się potencjał czynnościowy

h) Czas potrzebny do przeniesienia info z 1 neuronu na 2 to ok. 10 milisekund

i) Tempo wyładowania – tempo w jakim impulsy nerwowe są generowane wzdłuż aksonu. Im bardziej aktywny neuron tym silniejszy wysyła sygnał

j) Uczenie się wywołuje zmianę w zachowaniu, a więc musi wywoływać jakąś zmianę w sosobie komunikowania się neuronów. Zmiany w tego rodzaju komunikacji ywołują zmiany w połączeniach synaptycznych pomiędzy neuronami. Uczenie się zachodzi przez czynienie istniejących połączeń synaptycznych bardziej efektywnymi.

k) Neuront komunikują się ze sobą w połączeniach synaptycznych, w których 1 neuron może hamować lub pobudzać aktywność neuronalną innego neuronu.

3. Wyjaśnienia neuronalne i wyjaśnienia w kategoriach przetwarzania info

a) Jak bada się to, co dzieje się w neuronach:

- pomiar ogólnego działania poszczególnych grup komórek, czyli sprawdza się które obszary mózgu są bardziej aktywne w trakcie wykonywania zadań

- wprowadzenie elektrod do organizmów niższych zwierząt, by zarejestrować co dzieje się w komórkach

- lezje

- badać interakcje między neuronami na podstawie komputerowych modeli symulacji

b) Oba wyjaśnienia są niezbędne do zrozumienia uczenia się i pamięci

c) Teoria przetwarzania info interesuje się poglądami na temat neuronalnej realizacji teorii

d) Wyjaśnienie neuronalne koncentruje się na neuronalnych postawach uczenia się i pamięci zwracając się do teorii przetwarzania info dla uzyskania pomocy w nadaniu sensu ich (badaczy) stwierdzeniom empirycznym

e) Trzeba mieć szerszy obraz by zrozumieć co dzieje się w neuronach

f) Teorie przetwarzania info próbują zrozumieć ogólne zmiany wywołane przez uczenie się, natomiast teorie neuronalne – ich realizację neuronalną w mózgu.

Podobne prace

Do góry