Ocena brak

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Rekonstrukcja koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych. Podejście paradygmatyczne

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Sowa wykazała, że analiza teorii psychologicznych przez pryzmat zdrowia psychicznego pokazuje, jaki jest poziom tych teorii i stopień precyzji pojęć określających istotę osobowości, poziom relatywizacji tych teorii do kontekstu społeczno-kulturowego, okresu historycznego i założeń filozoficz­nych. Próby rekonstrukcji koncepcji zdrowia w klasycznej psychoanalizie Freuda, koncepcji Fromma, psychospołecznej teorii rozwoju Eriksona, Rogersa, Masłowa i Frankla znajdziemy w pracach różnych autorów zainteresowa­nych kategorią zdrowia psychicznego.

W tym podejściu, zwanym dedukcyjnym, odkrywa się założenia o naturze człowieka i moż­liwościach oraz sposobach poznania jego osobowości, następnie przedstawia się główne twierdzenia o pozytywnych, tj. rozwojowych, adaptacyjnych, kreatywnych cechach osobowości, podając także znaczenie kontekstu społeczno-kulturowego dla funkcjonowania tej koncepcji zdrowia. W tym podejściu mówi się o zdrowiu psychicznym w ujęciu humanistycznym, behawioralnym, poznawczym i systemowym, a więc o człowieku realizującym swoje potenc­jały, o człowieku racjonalnym posiadającym zróżnicowaną wiedzę, zdolnym do tworzenia więzi i kompetentnego komunikowania się itp. Te centralne założenia o zdrowiu psychicznym wyprowadza się z konkretnych teorii psychologicznych.

To podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w prezentacji zdrowia i zaburzeń, diagnozy i celów terapii, w wybranych i typowych dla określonego kierunku teoriach. Prezentowano je także w podręczniku Społeczna psychologia kliniczna.

Do góry