Ocena brak

Podaż pieniądza

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Polityka monetarna – określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są również głównymi celami polityki pieniężnej BC. Polityka monetarna to część polityki gosp. państwa. Władza monetarna (NBP) to źródło pieniądza krajowego oraz stróżem jego stabilności. Podstawowym celem polityki pieniężnej jest ograniczenie ilości pieniądza aby właściwie spełniał funkcje środka płatniczego, cyrkulacji i gromadzenia rezerw wartości. Głównym celem pośrednim polityki pieniężnej powinno być korelowanie przyrostu podaży pieniądza z przyrostem PKB. Podaż pieniądza kształtuje globalny popyt i wielkość PKB. Wzrost podaży pieniądza prowadzi do wzrostu globalnego popytu i wzrostu PKB. Realny wzrost występuje wówczas, gdy w gosp. jest bezrobocie i niewykorzystane zdolności produkcyjne. Aktywna polityka sprzyja ożywieniu gosp., ograniczenie podaży pieniądza nie uwzględnia wzrostu PKB oraz założenie stałej szybkości obiegu pieniądza mogą grozić zakłóceniami i recesją w gosp. w warunkach, gdy nie jest wykształcony rynek pieniężny. BC musi wykorzystać instrumenty o różnym charakterze. BC zestawia plan pieniężny dla systemu bankowego, określa globalną wielkość kredytów, które mogą zostać udzielone w gosp., określa również selektywne cele ale i wpływa na działalność BK przez stopy %, wielkość udzielonych kredytów refinansowych oraz stopy rezerw obowiązkowych. BC w stosunku do BK działa jako jednostka zwierzchnia wydająca nakazy, zakazy poprzez środki przymusu oraz jako jednostka gosp., która składa propozycje dokonywanych transakcji i daje możliwość skorzystania z tych ofert. Polityka fiskalna państwa wywiera istotny wpływ na BK co objawia się prawidłowościami:

  • wzrost dochodów gosp., która ze wzrostem wydatków rządowych powoduje wzrost depozytów oraz wzrost zapotrzebowania na kredyt

  • wzrost wydatków rządowych jest finansowany przez pożyczki co zwiększa popyt na kredyt i powoduje wzrost stopy %

  • zmniejszenie deficytu budżetowego wywołuje spadek popytu na pożyczki oraz spadek stopy %

  • wzrost wydatków rząd może spowodować wzrost inflacji zatem ograniczenie deficytu budżetowego przez wzrost podatków powoduje, że ryzyko inflacyjne będzie mniejsze

 

Podstawową rolą tego sektora w gospodarce rynkowej jest uczestniczenie w tworzeniu środka wymiany oraz umożliwianie jego przenoszeniu się między niefinansowymi podmiotami ekonomicznymi.

Podobne prace

Do góry