Ocena brak

PODAŻ, JEJ ZALEŻNOŚĆ OD CENY.

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

PODAŻĄ nazywamy ilość dóbr i usług oferowaną przez sprzedawców w danym miejscu, czasie i po określonej cenie.

Podaż jest kształtowana przez: popyt na dobra i usługi (popyt obecny, a zwłaszcza przyszły daje potencjalnemu producentowi sygnał o celowości i opłacalności przedsięwzię- cia), cenę dóbr i usług (dla sprzedających cena stanowi informację o opłacalności priodukcji, wymaga to jednak analizy rynku i przewidzenie ceny, za którą producent będzie mógł w przyszłości sprzedać wytwarzane towary), możliwości wytwórcze jednostek gospodarczych (ilość towarów , jaką jest w stanie wytworzyć dany producent), cenę czynników produkcji, która wpływa na koszty produkcji (w przypadku nowych, małych firm zbyt wysokie koszty produkcji mogą uniemożliwić rozpoczęcie produkcji), politykę gospodarczą państwa (w krót- kim okresie czasu państwo może np. zwolnić od podatku lub zastosować ulgi podatkowe wobec producentów określonych towarów; może także złożyć zamówienie rządowe, dające gwarancję zakupu wyprodukowanego towaru; w długim okresie czasu państwo może zastosować ulgi podatkowe z tytułu inwestycji dla producentów podejmujących inwestycje) oraz przez ryzyko produkcyjne ( jeżeli rynek zachowa się zgodnie z przewidywaniami przysporzy producentom zyski, jeżeli natomiast rynek nie zachowa się zgodnie z założeniami producenta- poniesie on straty z tytułu kosztów produkcji, reklamy itd.)

 

Prawo podaży odzwierciedla stałą zależność między podażą a ceną, polegającą na tym, że wraz ze wzrostem ceny wzrasta także podaż danego towaru, a każdy spadek ceny rynkowej danego produktu powoduje także spadek podaży.

 

 

Podaż i popyt to dwie podstawowe wielkości rynkowe, od których zależy wielkość produkcji, stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich oraz kształtowanie się poziomu cen. Zjawiskiem najkorzystniejszym jest równowaga podaży i popytu na rynku. Oznacza ona, że sprzedający upłynnią swoje towary, a a nabywcy zaspokajają swoje potrzeby. Taki idealny stan występuje jednak rzadko. Najczęściej rynek jest niezrównoważony, czyli występuje nadwyżka podaży nad popytem lub odwrotnie. Stan taki trwający przez krótki czas rzutuje na ceny. Przy dużej podaży ceny maleją, przy małej- rosną. Przy dużym popycie ceny rosną, przy małym popycie, ceny maleją. Jest to bardzo czuły mechanizm rynkowy, który poza wpływaniem na poziom cen- w dłuższym przedziale czasu- wpływa także na rozwój lub spadek produkcji. Wielkość popytu ma także wpływ na wielkość podaży. Jeżeli zapotrzebowanie na dany towar na rynku jest duże, wzrasta jego produkcja, a więc podaż. Jeżeli natomiast producenci mają problem z upłynnieniem wyprodukowanych już towarów, ograniczają ich produkcję, a tym samym zmniejszają podaż tych towarów na rynku.

Podobne prace

Do góry