Ocena brak

Podatki lokalne w Portugalii

Autor /abetteryou Dodano /09.03.2006

Istota podatku i system podatkowy
Podatek jest to świadczenie pieniężne, nakładane jednostronnie na podatników przez państwo lub inne organizacje publiczno-prawne na podstawie przepisów prawnych w celu uzyskania dochodów na pokrycie wydatków publicznych. Należy zauważyć, że podatek jest kategorią ekonomiczno-prawną i ma charakter ogólny przymusowy, bezzwrotny i nieodpłatny.
Podatki pełnią dwie podstawowe funkcje ekonomiczne: fiskalną, czyli zapewnienie środków na pokrycie wydatków państwa oraz funkcję redystrybucyjną , czyli odpowiedni podział dochodu narodowego, którego celem jest wyrównanie dysproporcji społecznych.
Podatki pełnią również funkcje alokacyjną i stymulacyjną, polegającą na pobudzaniu wzrostu gospodarki. Polega to głównie na regulowaniu wysokości obciążeń podatkowych przedsiębiorstw i tworzenie zachęt inwestycyjnych, oraz na pobudzaniu rozwoju społecznego poprzez zapewnianie dogodnych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy, czy utrzymania odpowiedniego poziomu przyrostu naturalnego.
Klasyfikacja podatków zależy od doboru kryteriów, które są umowne i obejmują najczęściej:
- przedmiot opodatkowania - wyróżnia się podatki: przychodowe, dochodowe, konsumpcyjne i majątkowe,
- podmiot opodatkowania - wyróżnia się podatki od osób fizycznych, oraz podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
- źródło opodatkowania - wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki pośrednie,
- okoliczności wprowadzenia podatku – wyróżnia się podatki zwyczajne, oraz podatki nadzwyczajne,
- zakres obowiązywania podatku – wyróżnia się podatki obligatoryjne i podatki fakultatywne,
- podmiot nakładający podatki – wyróżnia się podatki państwowe, regionalne i lokalne,
- charakter skali podatkowej – wyróżnia się podatki proporcjonalne i nieproporcjonalne.
System podatkowy natomiast można określić jako ogół podatków obowiązujących i stosowanych w określonym czasie w danym państwie. System podatkowy powinien sprzyjać rozwojowi gospodarczemu kraju i tworzeniu nowych miejsc pracy., a także mobilizować do pełniejszej aktywności zawodowej i zwiększać zaufanie obywateli do państwa. System ten powinien być prosty i opierać się na jasnych przepisach podatkowych.
Polityka podatkowa państwa jest częścią polityki fiskalnej, która obejmuje ogół decyzji rządu dotyczących wydatków i podatków. Polityka fiskalna (budżetowa) wpływa bezpośrednio na stan gospodarki kraju, aby jednak mogła przynieść pożądane rezultaty, musi być komplementarna wobec polityki pieniężnej państwa. Polityka podatkowa jest to ogół decyzji państwa w zakresie opodatkowania obywateli i przedsiębiorstw. Jej istotnym elementem jest dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności w ściąganiu podatków.
Podatki lokalne w Portugalii
Portugalia jest to państwo położone w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód państwem Europy, lądowo graniczy wyłącznie z Hiszpanią. Dodatkowo w skład Portugalii wchodzi szereg wysp położonych na Oceanie Atlantyckim, jak Archipelag Azorski i Madera.
Od 1949 roku Portugalia jest członkiem NATO, w latach 1960-1985 należała do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), od 1986 roku – do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a od 1993 roku jest członkiem Unii Europejskiej.
W 1999 roku znalazła się wśród jedenastu krajów tworzących Europejską Unię Walutowo-Gospodarczą. Portugalia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Europy. Na przyspieszenie rozwoju wpłynęło członkostwo w EWG i Unii Europejskiej oraz napływ kapitału zagranicznego. W latach 1988-1993 Portugalia otrzymała 3,7 mld dolarów z Regionalnego Funduszu EWG na modernizację przemysłu, gospodarki rolnej i rozbudowę infrastruktury. Od 1988 zaczęła się reprywatyzacja przedsiębiorstw, przejętych przez państwo po 1974 roku. W latach 2000- 2006 Rząd Portugalii zamierza zainwestować około 49 mld USD (51 % tych funduszy będzie pochodziło ze źródeł UE, 29% ze środków państwowych a 19% z sektora prywatnego) w projekty dotyczące rozwoju regionalnego i gospodarczego. Następują szybkie zmiany struktury gospodarki, opartej wcześniej na rolnictwie i eksploatacji kolonii – rośnie rola usług, zwłaszcza handlu i turystyki. PNB wynosi obecnie 11 tys. dolarów na 1 mieszkańca. Natomiast poziom średniego unijnego PKB per capita Portugalia osiągnie dopiero w 2028 roku.
Obciążenia fiskalne w Portugalii są zbliżone do średniej unijnej i w 2003 roku wynosiły 38,1% PKB. Obciążenia z tytułu podatków bezpośrednich są małe i w 2003 roku wynosiły24,6% PKB, co uplasowało ten kraj na piątym miejscu od końca pod względem ich wielkości. Z kolei obciążenia z tytułu podatków pośrednich w Portugalii są jednymi z największych we Wspólnocie i w 2003 roku wynosiły 41,8% PKB (tylko na Cyprze i na Węgrzech były większe). Obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym kraju są umiarkowane – w 2003 roku wynosiły 33,5% PKB.
System podatkowy w Portugalii został w ostatnich latach znacznie uproszczony, a stawki podatkowe uległy obniżeniu. Podatki w Portugalii są nakładane zarówno przez władze centralne, jak i samorządy terytorialne. Za ściąganie należności podatkowych odpowiada Dyrekcja Generalna do spraw Podatków działająca w ramach Ministerstwa Finansów.
Rok podatkowy w Portugalii – tak jak w Polsce jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Osoby prawne są zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej najpóźniej do ostatniego roboczego dnia maja po zakończeniu roku podatkowego. Od 2004 roku wprowadzono obowiązek elektronicznego składania zeznań podatkowych za pośrednictwem Internetu.
Podatki lokalne występujące w Portugalii to: lokalny podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od użytkowania samochodu, podatek transportowy , podatek od produkcji paliw, oraz opłaty skarbowe.
Lokalny podatek od nieruchomości (IMI) zalezy od kilku czynników, a na jego wysokośc ma wpływ podstawa opodatkowania (P) , która jest obliczana według wzoru:
P = Wb · O · Mr · Ml · Ms · Mw
gdzie:
Wb – wartość budynku,
O – powierzchnia nieruchomości,
Mr – mnożnik uwzględniający rodzaj nieruchomości,
Ml – mnożnik uwzględniający lokalizację nieruchomości,
Ms – mnożnik uwzględniający standard nieruchomości,
Mw – mnożnik uwzględniający wiek nieruchomości.

Stawki tego podatku wynoszą w przypadku nieruchomości miejskich od 0,2 do 0,80% podstawy opodatkowania, a w przypadku nieruchomości wiejskich – zawsze 0,8%.
Podatek od sprzedaży nieruchomości jest nakładany – w zależności od wartości transakcji, w jednej z czterech stawek progresywnych: 2,5,7 lub 8%.
Następnym podatkiem jest podatek od użytkowania samochodu (IMV) dotyczy on posiadaczy samochodów i przyjmuje formę zryczałtowanej opłaty rocznej, której wysokość zależy od pojemności silnika i przeznaczenia samochodu, czyli dla celów osobistych lub służbowych.
Ponadto w Portugalii obowiązuje podatek transportowy (ICi), którymi są obciążeni właściciele pojazdów przeznaczonych do transportu osób i towarów, istnieje także podatek od samochodów ciężarowych (Ica).
Podatek od produkcji paliw (IPP) jest nakładany na roczny wynik przedsiębiorstwa ustalony według cen rynkowych, a jego stawki wynoszą: 6, 9 lub 10%. Może on być podwyższony o roczną opłatę dodatkowa na rzecz rodziny królewskiej (RS). Ponadto w Portugalii obowiązuje zryczałtowana opłata eksploatacyjna.
Opłaty skarbowe są nakładane na większosć zawieranych umów i wydawanych dokumentów, a ich wysokość jest ustalana procentowo od wartości transakcji ( od 0,004 do 10%) lub w kwotach zryczałtowanych.
System podatkowy w Portugalii jest systemem typowym dla europejskiej demokracji, jest on raczej oparty na liberalnym systemie socjalistycznym niż na modelu państwa - matki krajów sfery franko-niemiecko-skandynawskiej. Polityka podatkowa nie jest polityką agresywną w sensie pogoni za podatnikiem, lecz stanowczym i jasnym elementem nadzorczym, zapobiegającym wykroczeniom.
System podatkowy, podobnie jak inne obszary administracji w tym kraju, został w ostatnich latach usprawniony i uproszczony. Na podkreślenie zasługują coraz liczniejsze w ostatnich latach głosy i towarzyszące im wysiłki zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych, co ma się przyczynić do rozwoju gospodarczego kraju oraz do przyciągania inwestorów zagranicznych.


Stan na rok 2005...niewiele jest tego,ale moze komus sie przyda!:)

Podobne prace

Do góry