Ocena brak

Podatek VAT - Świadczenie usług

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest również odpłatne świadczenie usług. Usługami w rozumieniu ustawy są usługi wymienione w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także roboty budowlano-montażąowe. Jeżeli jakaś usługa nie jest wymieniona w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a spełnia przesłanki definicji usług określone w Klasyfikacji Wyrobów i Usług, to podlega opodatkowaniu stawką 22%.

Opodatkowaniu podlegają także darowizny. Zgodnie z k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Istotę darowizny stanowi element bezpłatnego przekazania. Są jednak umowy, które dotyczą nieodpłatnego przekazania towarów, a nie są pomimo tego darowiznami. Zalicza się do nich:

  • umowę użyczenia; dotyczy ona zezwolenia na bezpłatne używania rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony, oddanej w tym celu przez użyczającego,

  • umowę pożyczki, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość np. oznaczonych co do gatunku rzeczy, a biorący zobowiązuje zwrócić tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości,

  • umowę przechowania; przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

Skoro zatem następuje nieodpłatne przekazanie towarów wynikających z tych umów, to nie podlega ono opodatkowaniu.

Na równi z darowizną prawodawca traktuje czynności zbliżone do darowizn. I tak, jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu kupi określony towar, a następnie przeznaczy go na swoje cele osobiste, to będzie to tzw. ‘czynność przekazania’ podlegająca opodatkowaniu. Analogicznie traktowane wyprodukowanie towaru przez podatnika, a następnie przeznaczone na potrzeby osobiste.

Przedmiotem podatku jest również przekazanie towarów oraz świadczenie usług w celu reprezentacji i reklamy firmy.

Zatem opodatkowaniu podlegać będą następujące czynności:

  • przekazanie nabytych towarów,

  • przekazanie towarów wytworzonych przez przekazującego,

  • świadczenie usług własnych,

 

Sfera działalności podatników VAT obejmuje wykonywanie różnorodnych czynności (usług), stąd pojawiają się problemy interpretacyjne dotyczące zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Problemy te dotyczą w szczególności umów dzierżawy i pożyczki.

Zgodnie z art.4 p.1 ustawy o VAT nie są towarami, w rozumieniu tego przepisu, np. grunty. Sprzedaż gruntu nie podlega zatem opodatkowaniu VAT. Jednak dzierżawa gruntu stanowi usługę i jest to wówczas czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Gdy czynszem jest zapłata przez dzierżawcę podatku rolnego, podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi jego równowartość.

W przypadku pożyczki wszystkie podmioty podatku VAT, nie odpowiadające odpowiednim warunkom, w wypadku udzielenia pożyczek będących odpłatnym świadczeniem usług są zobowiązane do naliczania podatku zgodnie z ustawą. Zgodnie z ustawą podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usługi-odsetki umowne-pomniejszona o kwotę należnego podatku. Należy nadmienić, iż w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły lub bez określenia terminu ich całkowitego wykonania (np. rzeczowe usługi finansowe-pożyczka) obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Powstaje on z chwilą częściowego wykonania tych usług, które to wykonanie zostało udokumentowane fakturą lub rachunkiem uproszczonym.

Podobne prace

Do góry