Ocena brak

Podatek vat i podatek akcyzowy

Autor /coubsEncoca Dodano /09.01.2005

Temat: Podatek VAT i podatek akcyzowy.

Plan projektu:
1. Zbieranie informacji
2. Segregowanie informacji
3. Poszerzenie informacji zaczerpniętych z : „Rachunkowość” J.Barszczak., J. Białobrzeski „Prawo podatkowe”, Internet, Gazeta wyborcza .
4. Przystąpienie do napisania treści:

Podatki są podstawową formą dochodów państwa. Są to przymusowe świadczenia pieniężne (bezzwrotne i nieodpłatne).
Konstrukcja podatku opiera się na elementach techniki podatkowej:
Podmiot opodatkowania - podmiotem czynnym jest państwo, które nakłada podatek. Podmiotem biernym jest podatnik i płatnik.
Przedmiot opodatkowania - rzecz lub zdarzenie, którego wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego (np. działalność gospodarcza)
Podstawa opodatkowania - to wartościowy lub ilościowy wyrażony przedmiot opodatkowania.
Stawka podatkowa - oznacza, jaką część podstawy opodatkowania należy przekazać do budżetu państwa z tytułu poszczególnych podatków. Może być ustalona kwotowo lub procentowa.
Stawka podatkowa - stanowi, jaką stawkę należy zastosować do określonej rozmiarem podstawy opodatkowania. Skale podatkowe mogą mieć charakter proporcjonalny, progresywny, regresywny i degresywny.
Zwolnienia i ulgi podatkowe - oznaczają, że w określonych warunkach w sposób
całkowity lub częściowy zawiesza się pobieranie podatku.
Zwyżki podatkowe - oznaczają przekraczające przyjęte normy dodatkowe opodatkowanie pewnych kategorii podatników.

Podatek VAT
Podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax w skrócie VAT) w Polsce występuje jako podatek od towarów i usług (PTU). Jest to podatek pośredni, a przedmiotem opodatkowania jest wartość sprzedaży towarów i usług, natomiast podstawą opodatkowania jest przyrost ich wartości netto. Warto podkreślić, że VAT jest podatkiem konsumpcyjnym, tzn. opodatkowuje finalną konsumpcję. Ostatecznie ciężar ekonomiczny podatku ponoszą konsumenci produktów, a nie przedsiębiorcy (producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni). VAT został wprowadzony po raz pierwszy w roku 1954, we Francji. Funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie jest jednak znany w USA. Podatek VAT charakteryzuje się następującymi cechami:
1. powszechność,
2. wielofazowość,
3. potrącalność,
4. z potrącalnością wiąże się neutralność dla podatników.
Stawki podatku VAT w Polsce:
Eksport towarów i usług 0%
Wyroby produkcji rolniczej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego 3%
Towary związane z gospodarką rolną i leśną, z ochroną zdrowia, wyroby przemysłu spożywczego, towary dla dzieci, książki, gazety, towary oraz usługi budowlane, przewoźnicze, gaz, energia elektryczna i cieplna 7%
Wszystkie pozostałe towary i usługi 22%

Podmiot (płatnik) podatku VAT
Płatnikiem podatku VAT w świetle obowiązującego prawa mogą być:
· osoby prawne,
· jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (czyli także jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze),
· osoby fizyczne.

Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT
Zgodnie z art. 2. ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:
· sprzedaż towarów (rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, które wymienione są w klasyfikacjach statystycznych);
· odpłatne świadczenie usług ( należy przez to rozumieć usługi wymienione w klasyfikacji statystycznej, a także roboty budowlano-montażowe);
· czynności zrównane ze sprzedażą, określone w art. 2., ust. 3. ustawy.

Odliczenia VAT
Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stąd wynika brak prawa do odliczenia VAT od zakupów nie związanych z przedsiębiorstwem oraz odliczenia częściowe związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Odliczenie VAT stanowi w zasadzie prawo do pomniejszenia o ten VAT kwoty podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży, co skutkuje w efekcie obniżeniem podatku VAT do zapłaty albo powstaniem nadwyżki - do przeniesienia na następny okres albo do zwrotu (decyduje podatnik).

Podatek akcyzowy
Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek akcyzowy w Polsce jest ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz.257 ze zm.), która kompleksowo reguluje problematykę systemu podatku akcyzowego, w tym również zagadnienia związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Na mocy delegacji zawartych w ww. ustawie wydanych zostało również szereg aktów wykonawczych, które dotyczą m.in. kwestii stawek podatku akcyzowego, zabezpieczeń akcyzowych czy zwolnień z podatku akcyzowego.

Podatek akcyzowy jest uzupełnieniem podatku VAT, obciążającym dodatkowo sprzedaż lub sprowadzanie z zagranicy artykułów luksusowych oraz paliw. Podatek ten ma charakter cenotwórczy i jest wkalkulowany w cenę sprzedaży towarów. Jest, więc podatkiem, który obciąża konsumpcje, gdyż jego ciężar ponosi ostateczny nabywca towarów objętych akcyzą. Wyroby wyprodukowane w kraju i przeznaczone do eksportu nie są opodatkowane akcyzą.

Stawka akcyzowa- jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 25% do 95% ceny sprzedaży, a nawet więcej w przypadku artykułów monopolowych.

Podatnikami podatku akcyzowego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu. Podatnikami są również podmioty:
1) nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,
2) u których powstają nadmierne ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych,
3) będące zleceniobiorcami usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy.
Zakres przedmiotowy opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają między innymi:
1) produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
2) wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
3) sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
4) eksport i import wyrobów akcyzowych;
5) nabycie wewnątrz wspólnotowe i dostawa wewnątrz wspólnotowa.
6) nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości;
7) ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Ustawa wprowadza podział wyrobów na wyroby akcyzowe zharmonizowane i wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Wyroby akcyzowe zharmonizowane to paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Natomiast wyroby akcyzowe niezharmonizowane to pozostałe wyroby akcyzowe, między innymi: samochody osobowe, broń myśliwska i gazowa, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skóry futerkowe ze zwierząt szlachetnych, wyroby futrzarskie wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych (odzież, dodatki do ubiorów, z wyłączeniem nakryć głowy).

Stawki akcyzy
Ustawa o podatku akcyzowym określa stawki akcyzy, które mają charakter stawek maksymalnych. Jednocześnie minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, do ich różnicowania w zależności od rodzaju wyrobu oraz określenia warunków ich stosowania. W wykonaniu tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.).
Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu jest ilość wyrobów akcyzowych. Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest:
· kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów;
· kwota jaką nabywca jest obowiązany zapłacić za wyroby akcyzowe, w przypadku nabycia wewnątrz wspólnotowego;
· kwota należna z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku dostawy wewnątrz wspólnotowej;
· wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o należne cło, w przypadku importu.
Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym. Podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w kwocie na jednostkę wyrobu i w procencie maksymalnej ceny detalicznej jest ilość wyrobów akcyzowych oraz cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym

Podobne prace

Do góry