Ocena brak

Podatek VAT

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

W doktrynie prawa finansowego przyjmuje się, że przedmiotem podatku jest zjawisko, stan prawny lub faktyczny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Generalnie w podatku od towarów i usług przedmiotem opodatkowania są czynności, tj. zdarzenia (określające sytuacje prawne lub faktyczne), z których wystąpieniem łączy się obowiązek ponoszenia przez podatnika ciężarów finansowych. Wyjątkiem są sytuacje, w których przedmiotem opodatkowania są niektóre towary. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, muszą być spełnione określone warunki, musi być mianowicie dokonana przez podatnika tego podatku oraz jej przedmiotem muszą być wyłącznie towary i usługi w rozumieniu definicji ustawowych.

 

Przede wszystkim przedmiotem podatku są czynności polegające na :

 • sprzedaży towarów,

 • świadczeniu usług,

 • eksporcie i imporcie.

 

Przepisy stosuje się również do:

 1. świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,

 2. przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,

 3. zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę,

4) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności,

5) wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego,

6) darowizn towarów,

 1. wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu,

 2. świadczenia odpłatnych usług bez pobrania należności,

 

Istotne jest, że wymienione czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Inaczej mówiąc, niespełnienie pewnych warunków (np. brak koncesji) nie stanowi przeszkody do opodatkowania wykonywanej czynności. Ponadto w wypadku przedmiotu opodatkowania VAT obowiązuje zasada terytorialności, która oznacza, że omawiane czynności mają znaczenie tylko wtedy, gdy są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym wyjątkiem od zasady terytorialności jest eksport usług.

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 1. sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,

 2. wydania towarów na podstawie umowy użyczenia,

 3. działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,

 4. czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

Podobne prace

Do góry