Ocena brak

Podatek rolny

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatek rolny, z racji stanowienia źródła dochodów gminnych należy zakwalifikować, wraz z podatkiem leśnym, podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych, do grupy lokalnych podatków majątkowych (kryterium ekonomiczne). Ponieważ podatki te nie są płacone z majątku, lecz majątek stanowi w ich przypadku jedynie podstawę opodatkowania, za precyzyjne należy uznać określenie tych konstrukcji fiskalnych jako nominalnych podatków majątkowych.

Naliczany jest on od powierzchni użytków rolnych przeliczonych na tzw. hektary przeliczeniowe przy uwzględnieniu rodzaju gruntów, klas użytków rolnych i miejsca położenia gruntów. Mimo że podatników jest ponad 2 mln, udział tego podatku w dochodach państwa nie przekracza 0,7%, a w budżetach gmin 2%.

 

Podmiot podatku:

Podmiotem tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne (również wspólnie prowadzące gospodarstwo rolne) oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące 1 stycznia roku podatkowego właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych.

 

Zwolnienie podmiotowe:

Z obowiązku podatkowego zwolnione są gminy i Skarb Państwa. Od opodatkowania podatkiem od nieruchomości wolne są kościelne osoby prawne, gminy żydowskie, Związek Gmin Żydowskich, jeżeli nieruchomości lub ich części przeznaczone są na cele niemieszkalne (za wyjątkiem wykorzystywanej na działalność gospodarczą), lub mieszkalne duchownych i członków zakonu.

 

Przedmiot podatku:

Przedmiotem podatku są grunty gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy.

 

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar:

  • Użytków rolnych,

  • Gruntów pod stawami oraz

  • Gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Nie podlegają podatkowi grunty:

  • Pod jeziorami i wodami płynącymi, grunty pod zbiornikami wodnymi itp.

  • Stanowiące nieużytki,

  • Wpisane do rejestru zabytków,

  • Zajęte na prowadzenie innej niż rolnicza działalności gospodarczej,

  • Stanowiące działki przyzagrodowe emerytów lub inwalidów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

  • Włączone na cele nierolnicze decyzją administracyjną.

 

Podobne prace

Do góry