Ocena brak

Podatek od spadków i darowizn

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Pośród majątkowych podatków, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy podatek od spadków i darowizn, przeważają podatki o charakterze nominalnym - w ich przypadku majątek stanowi jedynie podstawę do naliczenia podatku, przy czym sam podatek płacony jest z uzyskiwanych przychodów. W przypadku podatku od spadków i darowizn bardziej adekwatne byłoby jednak określenie podatek majątkowy realny.

W 1997 r. wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 85 mln zł, i stanowiły zaledwie 0,07% ogółu dochodów budżetu państwa i 0,5 % dochodów gmin. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według obowiązujących skal .

 

Podmiot podatku:

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych (obywatelach polskich lub osobach zamieszkałych na stałe w Polsce), będących nabywcami własności rzeczy i praw majątkowych. Powstanie obowiązku podatkowego uzależnione jest, od sposobu nabycia, lub charakteru prawnego, rzeczy i praw majątkowych.

Wyłączenie z obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy nie dotyczy:

  • Nabywców własności rzeczy i praw majątkowych oraz obdarowanych i darczyńców, jeżeli w dniu nabycia byli obcokrajowcami i nie mieli stałego miejsca zamieszkania w Polsce - w odniesieniu do rzeczy ruchomych znajdujących się w kraju lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju,

  • Nabycia w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Przedmiot podatku:

Podatkiem objęte jest nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych w drodze:

  • Spadku - własność rzeczy znajdujących się w kraju (lub za granicą) i praw majątkowych wykonywanych w kraju (za granicą),

  • Darowizny - własność rzeczy znajdujących się w kraju (za granicą) i praw majątkowych wykonywanych w kraju (za granicą),

  • Zasiedzenia - własność rzeczy,

  • Dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci - prawo do wkładu oszczędnościowego.

Podstawa opodatkowania:

Podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (tzw. czysta wartość), pomniejszona o kwotę wolną od podatku. Do długów i ciężarów zalicza się m.in. koszty choroby spadkodawcy, obowiązek wykonania zapisów i poleceń zawartych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki dotyczące spadków a wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

Wartość nabytych rzeczy i praw ustala się wg ich wartości rynkowej, w oparciu o ceny stosowane w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Podobne prace

Do góry