Ocena brak

Podatek od nieruchomości

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012

Wprowadzenie

Podatek od nieruchomości należy obok podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, do podatków lokalnych, stanowiących dochody własne gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Charakterystyka

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,

są użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

są posiadaczami zależnymi lub zarządzają nieruchomościami lub obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem lub ich częściami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem albo z zarządem ustanowionym przez właściciela,

posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

grunty rolne do 1 ha powierzchni ziemi,

budynki mieszkalne lub ich części,

budowle lub ich części związane z prowadzeniem pozarolniczej i pozaleśnej działalności gospodarczej.


W przypadku tego podatku mogą być stosowane zwolnienia przedmiotowe. Opodatkowaniu nie podlegają tereny zajęte przez drogi publiczne, budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, a także grunty, na których istnieją zbiorniki wodno-retencyjne, nieruchomości zajęte przez administrację samorządu terytorialnego, oraz zakłady należące do Polskich Kolei Państwowych. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia  przedmiotowe od podatku od nieruchomości.


W podatku od nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie), a kończy się z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.


Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy i ustala je Minister Finansów, przy obowiązującej zasadzie, że poziom stawki maksymalnej podwyższa się corocznie. Prawo do ich ustalania ma rada gminy, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców, jednak z zastrzeżeniem, że stawka podatku nie może być wyższa od stawki maksymalnej, natomiast może być niższa (jednak nie mniej niż 50% stawki maksymalnej).


Podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek składać właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania organowi podatkowemu, dokumenty zawierające:

informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,

deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.Podatnicy którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i tych wprowadzonych przez radę gminy, również mają obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

W niektórych gminach dopuszcza się możliwość składania tych dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a przesyłanie zgłoszeń i deklaracji prze Internet stanowi znaczne ułatwienie dla podatników.


Podatek od nieruchomości może być płatny przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. Jeżeli zaś chodzi o terminy płatności, są one następujące:

osoby fizyczne - podatek jest płatny w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca.


Autor: Edyta Gwóźdź
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry