Ocena brak

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Podatek lokalny stanowiący dochód gminy.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które:

-są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości,

-są użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

-dzierżawcy – na podstawie klauzuli w umowie dzierżawy.

Przedmiot – budynki, budowle, grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym i objęte tymi podatkami, jeżeli służą innej działalności gospodarczej niż rolna lub leśna, grunty pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Podstawa:

-dla budynków – pow. użytkowa,

-dla budowli – wartość przyjęta dla naliczania amortyzacji,

-dla gruntów – powierzchnia.

Stawki – kwotowe – za metr kw. powierzchni gruntu lub budynku; od budowli – procentowe; określa rada gminy w granicach maksymalnych stawek ustawowych – (stawki maksymalne określa Minister Finansów) nie mogą być niższe niż 50% stawek ustawowych.

Skala – nie występuje.

Zwolnienia:

-nieruchomości na potrzeby samorządu terytorialnego,

-nieruchomości obcych państw: na zasadzie wzajemności,

-budowle dróg publicznych,

-budowle elektroenergetyczne,

-grunty pod wodami płynącymi,

-budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków,

-inne ustalone przez Radę Gminy.

Warunki płatności:

-osoby fizyczne – na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) w 4 ratach (do 15 marca, maja, września, listopada), na rachunek gminy; rada gminy może zarządzić pobór w drodze inkasa.

-osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej: co miesiąc, do 15 dnia miesiąca następnego, bez wezwania, na podstawie deklaracji.

Samoistny posiadacz – włada rzeczą ale nie ma do niej tytułu prawnego.

Organem podatkowym I instancji jest tu wójt (burmistrz, prezydent), a organem odwoławczym jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Podobne prace

Do góry