Ocena brak

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatek ten pobierany byłby od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest odpłatne przeniesienie (nabycie) własności oraz innych praw majątkowych. Aktualnie od niektórych czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w ustawie, pobierana jest opłata skarbowa. Zważywszy, że w odniesieniu do czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa faktycznie pełni funkcję podatku uzasadnione jest rozdzielenie regulacji w zakresie opłaty skarbowej i poddanie czynności cywilnoprawnych odrębnemu opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy odnosiłby się do czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest odpłatne przeniesienie własności oraz innych praw majątkowych, jeżeli zbywca własności lub innych praw majątkowych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności. Podstawę obliczenia podatku stanowiłaby generalnie wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych, przy czym wysokość procentowych stawek podatku byłaby określona na poziomie dotychczasowych stawek opłaty skarbowej.

Solidarna odpowiedzialność stron czynności cywilnoprawnej za zapłatę podatku wyłączona zostałaby w odniesieniu do nabywców - podatników podatków od towarów i usług nabywających rzeczy i prawa majątkowe w związku z prowadzoną działalnością.

Do góry