Ocena brak

PODATEK NALEŻNY

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Podatek należny powstaje przy sprzedaży towarów i usług oraz innych czynności opodatkowanych według stawki 7% i 22%. Można powiedzieć, że podatkiem należnym jest ten podatek , który ciąży na podatniku w sensie prawnym. Podstawą jego określenia jest prowadzona przez podatnika ewidencja sprzedaży. Podatnik ustala kwotę podatku należnego przez pomnożenie obrotu netto (tj. podstawy opodatkowania) ze stawką podatku. Podatek należny wpisywany jest do odpowiednich rubryk w fakturach lub rachunkach uproszczonych.

Ze względu na znaczenie podatku należnego w procesie odliczeń istotne jest to, by był on obliczany w sposób rzetelny. Dlatego organy podatkowe mogą weryfikować kwotę podatku należnego. Ustawodawca dopuszcza trzy powody weryfikacji:

  • gdy miedzy kontrahentami istnieje szczególny związek np. powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe;

  • gdy sprzedaż towaru lub świadczenie usług uzależnione jest spełnienia przez kontrahenta dodatkowego świadczenia, którego wartość nie sposób ustalić;

  • gdy na kupującego nałożone zostało ograniczenie w dysponowaniu lub używaniu towaru.

Każdy z tych trzech przypadków może mieć wpływ na ustalenie ceny. Jeże urząd skarbowy dowiedzie, że rzeczywiście miało to miejsce, to wówczas sam określa wysokość obrotu. Bierze wtedy pod uwagę przeciętne ceny stosowane na danym rynku lub w danej miejscowości, a odnoszące się do danego dobra.

 

 

Podobne prace

Do góry