Ocena brak

PODATEK AKCYZOWY

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

1. Podmiot podatku:

Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzowy wliczony przez podatnika w cenę wyrobu i dopiero później staje się przedmiotem obrotu. Sprzedaż wyrobu jest opodatkowana podatkiem VAT.

2. Przedmiot podatku.

Przedmiotem opodatkowania są:

 1. Sprzedaż;

 2. Eksport;

 3. Import;

 4. Zamiana;

 5. Darowizna;

 6. Przekazanie wyrobów akcyzowych.

Powyższe czynności dotyczą tylko wyrobów akcyzowych.

Do wyrobów akcyzowych należą:

 • Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne;

 • Broń palna myśliwska i broń gazowa;

 • Specjalistyczne wyposażenie obiektów, w których prowadzi się działalność rozrywkową (np. automaty hazardowe);

 • Samochody osobowe;

 • Jachty pełnomorskie, łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem, i łodzie przystosowane do silników (z wyjątkiem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych);

 • Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy i kamery wideo;

 • Sól;

 • Środki upiększające i wyroby perfumeryjne;

 • Karty do gry (bez kart dla dzieci);

 • Wyroby przemysłu winiarskiego, wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży);

 • Piwo;

 • Wyroby tytoniowe;

 • Pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe, które są mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5%;

 • Gaz wykorzystywany do napędu samochodów i napełniania butli turystycznych o masie 0,5 kg.

3. Podstawa opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:

 • U producentów – obrót wyrobami akcyzowymi;

 • U importerów – wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o cło obliczone według stawki podstawowej oraz w przypadku, gdy towary zostały zwolnione od cła lub cło zostało zawieszone, albo też, gdy zastosowano preferencyjną stawkę celną;

 • Ilość wyrobów akcyzowych, jeżeli stawki podatku zostały ustalone kwotowo.

W przypadku braku uregulowań odnośnie podstawy opodatkowania stosuje się przepisy o podatku o VAT.

4. Stawki podatku.

Stawki akcyzy mogą mieć charakter:

 • Kwotowy (np. 107 zł/ 1000 szt. Papierosów);

 • Procentowy 9np. sól zwykła 17,6%);

 • Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego.

Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio u podatników i u importera:

1) 95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych;

2) 80% i 400% - dla paliw do silników;

3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych;

4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych;

5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów;

6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.

4. Ulgi i zwolnienia.

Sprzedaż towarów akcyzowych na eksport nie podlega podatkowi akcyzowemu. Podatnik eksportujący wyroby akcyzowe, które nabył po cenach zawierających akcyzę, jest uprawniony do zwiększenia naliczonego podatku od towarów i usług o kwotę akcyzy. Tak samo jest traktowana akcyza zapłacona przez podatnika w urzędzie celnym w momencie sprowadzenia wyrobu z zagranicy akcyza zwiększa naliczony podatek od towarów i usług tylko w wypadku eksportu wyrobu akcyzowego. Regułą jest, że podatku akcyzowego nie odlicza się oraz nie zwraca podatnikom. Zwolnienia maja generalnie charakter zwolnień przedmiotowych i obejmują:

 • Opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;

 • Odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone ze skór zwierząt szlachetnych wyprawionych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;

 • Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej;

 • Rozlew wódek gatunkowych i wyrobów winiarskich zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;

 • Wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych w portach lotniczych morskich, itp.

5. Tryb i warunki płatności.

Podatnicy uiszczają podatek od wyrobów akcyzowych wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Podobne prace

Do góry