Ocena brak

PODAJ TERMINY PRZEDAWNIENIA ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Według art. 101 KK, karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  1. 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

  2. 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnię;

  3. 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

  4. 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienie wolności przekraczającą 3 lata;

  5. 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

Upływ wskazanych wyżej terminów oznacza, że nie można już wszcząć postępowania karnego w sprawie o takie przestępstwo. Mamy tu więc do czynienia z przedawnieniem ścigania.

W sprawach o przestępstwa ściganie oskarżenia prywatnego oprócz ogólnego trzyletniego terminu przedawnienia ścigania przepis art. 101 § 2 KK przewiduje dalsze ograniczenia ścigania, które nie może nastąpić po upływie roku od czasu dowiedzenia się przez pokrzywdzonego o osobie sprawcy przestępstwa.

Okresy przedawnienia ścigania biegną od momentu popełnienia przestępstwa, tzn. od czasu działania lub zaniechania sprawcy (art. 6 § 1 KK ), chyba że chodzi o przestępstwo skutkowe, gdyż wtedy przedawnienie liczyć należy od czasu nastąpienia skutku ( art. 101 § 3 KK ).

W odniesieniu do niektórych przestępstw przeciwko obronności ( art. 144, 145 § 2 i 3 KK ) oraz przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej ( art. 338 § 1 i 2 oraz art.. 339 KK) przedawnienie biegnie dopiero od chwili uczynienia przez sprawcę zadość obowiązkowi, który naruszył, albo od chwili, w której na sprawcy taki obowiązek przestał ciążyć.

Podobne prace

Do góry