Ocena brak

Podaj pojęcie nierezydenta

Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011

Nierezydentami są:

  • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów.

Podobne prace

Do góry