Ocena brak

Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze odpłatnym i ekwiwalentnym, tzn. że z opłatą związane jest konkretne wzajemne orzeczenie ze strony państwa na rzecz podmiotu. Maja na celu rekompensatę kosztów ponoszonych przez organy w związku z wykonywaniem przez nie czynności, na rzecz podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty. Opłaty można podzielić na dwie grupy:

  • opłaty uiszczane z tytułu wykonywania czynności urzędowych przez poszczególne organy (np. oplata skarbowa, opłaty konsularne)

  • opłaty pobierane z tytułu świadczenia usług o charakterze nieprodukcyjnym (np. pobieranie opłat w związku z rejestracją znaków towarowych czy patentów).

Do góry