Ocena brak

Początki filozofii chrześcijańskiej

Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012

Wiele umysłów przeciwstawia się samemu pojęciu filozofii chrześcijańskiej.W istocie filozofia jest jedna, bez żadnych bliższych określeń, ani grecka, anichrześcijańska, ani kantowska, ani marksistowska. Filozofia jest jedna, tak jakjedna jest matematyka. Niemniej wolno nam i należy mówić o niej z różnymiprzymiotnikami jako o rzeczywistym zjawisku.

Są to filozofie bądź uprawiane przez pewne wybitne jednostki (św. Tomasza czy Kartezjusza) lub grupy i szkoły;bądź filozofie wykwitłe na określonym gruncie (grecka, chińska, polska);bądź filozofie powstałe w atmosferze pewnych kultur, religii. W tym ostatnimznaczeniu filozofia chrześcijańska jest niezaprzeczalnym faktem. Filozofia rozumianajako system twierdzeń jest jedna, ale jako virtus scientiae, a raczej sapientiae,czyli jako zjawisko konkretne i historyczne, musi być zawsze w jakiśsposób określona. Filozofia chrześcijańska jest zatem filozofią uprawianą przezchrześcijan, prawdziwą filozofią, która nie traci swej autonomiczności. Prawdą jest, że pewne jej aspekty bywają specjalnie rozwijane - nieraz kosztem innych,ale same zagadnienia są wszędzie te same, filozofia pozostaje jedna.

Jeżeli tak postawimy samo zagadnienie filozofii chrześcijańskiej, to dzieje tejwłaśnie filozofii będą się zaczynały od chwili, w której chrześcijaństwo zetknęłosię z nią i przyczyniło do powstania jej swoistej problematyki. Aby uprawiaćfilozofię chrześcijańską, trzeba być w pełni chrześcijaninem, znać dobrze chrześcijaństwoi w jego klimacie filozofować - filozofowanie jest zatem w wierze -(philosophandum est ergo in fide), jak twierdzi Jan od św. Tomasza. Historyk filozofiichrześcijańskiej musi również dobrze znać rozwój historyczny chrześcijaństwa,po to, by móc badać pierwsze problemy filozoficzne, jakie pojawiły sięw jego łonie. Z a t em nie powinno dziwić twierdzenie, iż każdy historyk scholastykimusi być równocześnie teologiem.

W kołach naukowych często powtarza się dyskusja, czy może być filozofiachrześcijańska, czy tylko filozofia w ogóle. Filozofia to przejaw natury ludzkiej,a więc filozofuje każdy, chrześcijanin i niechrześcijanin. Z drugiej jednakstrony Gilson powiada, iż filozof chrześcijański to ten, kto w swej wierze znajdujeproblemy, które mogą być kwestiami naukowymi. Rozróżniamy więc dwaaspekty filozofii chrześcijańskiej, są to rozbudowa problemów czysto filozoficznych(arystotelizm) oraz specyficzna problematyka pochodząca z objawienia chrześcijańskiego.

Podobne prace

Do góry