Ocena brak

Pochodne od węglowodorów (alkohole, kwasy karboksylowe i estry)

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

Alkohole pochodzą od węglowodorów, w których wodór został zastąpiony grupą wodorotlenową.

R – OH

R – reszta wodorotlenowa

Wpływ alkoholi na organizm człowieka

a.) metanol

- powoduje utratę wzroku

- powoduję śmierć

b.) etanol

- niszczy komórki nerwowe i mózgowe

- w niewielkich ilościach pomaga w trawieniu ( np. wódka z pieprzem )

- podwyższa ciśnienie ( np. lampka koniaku )

- używany w kosmetyce ( dezynfekcja )

Właściwości fizyczne alkoholi  

- ciecz

- bezbarwna

- posiada smak

- posiada zapach

- b. Dobrze miesza się z wodą

- lotny

Właściwości chemiczne Alkoholi

- barwienie fenoloftaleiny – pomimo posiadania grupy wodorotlenowej alkohol nie zabarwia się na fioletowo.

- reakcje z dwuchromianem potasu ( K2CrO4 ) – pomiar trzeźwości. Pod wpływem alkoholu barwa dwuchromianu potasu zmieniła się z pomarańczowej na zieloną

- reakcja spalania

CH3OH + ˝ O2 = CO2 + 2H2O

Właściwości fizyczne gliceryny

- ciecz

- słodka

- oleista i gęsta

- miesza się z wodą nieorganiczną

Właściwości chemiczne gliceryny

- reakcja spalania

C3H5(OH)3 + 7/2 O2 = 3CO2 + 4H2O

- reakcja z nadmanganianem potasu

KMNO4 – ogień bez zapałek

Zastosowanie gliceryny

- w kosmetyce

- do produkcji tłuszczów syntetycznych

- do produkcji środków czystości

- środków wybuchowych ( reakcja z kwasem azotowym i otrzymuje się nitrogliceryna zmieszana z ziemią okrzemkową tworzy dynamit.

Glikol – C2H4(OH)2

Glikol jest pochodną etanu jest on substancją trujacą.

Alkohole R – (OH)N

- jednowodorotlenowe n = 1 np. metanol, etanol,

CnH2N + 1 OH

- wielowodorotlenowe n = 2, 3, 4... np. gliceryna, glikol

CNH2N + 2 – m (OH)m

Kwasy karboksylowe są to kwasy organiczne i są one pochodnymi węglowodorów nasyconych.

R – COOH – grupa karboksylowa

- kwas mrówkowy - HCOOH

- kwas octowy - CH3COOH

- kwas mlekowy - CH3CH(OH)COOH, C2H4OH COOH

- kwas propanowy – C2H5COOH

- kwas masłowy – C3H7COOH

Właściwości fizyczne kwasy octowego

- ciecz

- bezbarwny

- intensywny zapachy

- kwaśny smak

- rozpuszcza się w wodzie w nieograniczonych ilościach

- w laboratorium używa się 70% roztworu

Właściwości chemiczne kwasu octowego

- barwi się na czerwono pod wpływem oranżu metylowego – ulega dysocjacji

- dysocjacja elektrolityczna

CH3COOH – H+ + CH3 COO-

- w wyniku dysocjacji elektrolitycznej kwas octowy rozpada się na kation wodorowy I anion octowy

Wyższe kwasy karboksylowe mają większą liczbę atomów węgla w łańcuchu, nazywamy je kwasami tłuszczowymi.

- kwas palmitynowy C15H31COOH

- kwas stearynowy C17H35COOH

- kwas oleinowy C17H33COOH

Kwas palmitynowy i stearynowy są to pochodne węglowodorów nasyconych, są ciałami stałymi nie rozpuszczalnymi w wodzie, pod wpływem ogrzewania ulegają topnieniu i wydzielają zapach stearyny.

Kwas oleinowy jest cieczą nierozpuszczalną w wodzie, pod wpływem ogrzewania ulega rozkładowi.

Podobne prace

Do góry