Ocena brak

Płynność a rentowność banku

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Płynność oznacza zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Brak płynności może doprowadzić podmiot gospodarczy do bankructwa niezależnie od poziomu osiąganej rentowności. Utrzymanie płynności finansowej jest uzależnione od racjonalności i skuteczności zarządzania bilansem banku. W bilansie banku znajdują wyraz operacje dokonane w celu pozyskiwania kapitału z zewnątrz i jego inwestowania. Sztuka racjonalnego zarządzania bilansem polega na odpowiednim kształtowaniu portfeli aktywów i pasywów. Istnieją sprzeczności między utrzymaniem płynności i rentowności:

  1. Występują rozbieżności między terminami wymagalności pasywów i zapadalności aktywów, ujawniają one brak środków do pokrycia zobowiązań. Stanowi to zagrożenie dla płynności banku.

  2. Sprzeczność między dochodem a płynnością.

-transformacja terminów sprzyja wzrostowi dochodów, ale zagraża płynności.

- płynność kosztuje, tzn. gotowość banku do realizacji płatności w terminie wymaga utrzymywania aktywów niedochodowych, wówczas kosztem jest kwota obniżonego dochodu.

  1. Trudne jest dokładne wyszacowanie strumieni dopływu i odpływu środków pieniężnych.

Skuteczne zarządzanie płynnością wymaga racjonalnego koordynowania portfeli aktywów i pasywów z punktu widzenia terminów płatności oraz realnego prognozowania strumieni pieniężnych.

 

 

Podobne prace

Do góry