Ocena brak

Pluralizm klasyczny i zreformowany

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

W nurcie pluralistycznego postrzegania procesu decyzyjnego pojawiła się interpretacja nieco różniąca się od jego klasycznych założeń. Do przedstawicieli teorii pluralizmu elit należeli między innymi C. Wright Mills, J. Schumpeter orazM. Olson.

Według Millsa władza w USA została w pewnym momencie przechwycona przez trójelementową grupę, składającą się szefów wielkich korporacji (sfera ekonomii), „lordów wojny” (wojskowych, sfera militarna) oraz decydentów politycznych (sfera polityki). Te trzy grupy elit trzęsły polityką amerykańską, nie dopuszczając do procesu decyzyjnego nikogo z zewnątrz i decydując o strategicznych kierunkach polityki.

Nieco inna interpretację przedstawił Olson. Nie był on tak radykalny w swoich poglądach, ale zgadzał się z faktem, że decydującą role mają elity polityczne, wywodzące się z grup interesu. Jego zdaniem może dojść do zamknięcia rynku politycznego, zwanego zjawiskiem „blokady grup interesu”. Grupy, które zdobyły wpływ na decyzje, odcinają bądź ograniczają innym do nich dostęp. Istotne w jego teorii jest rozróżnienie między małymi i dużymi grupami, oparte na motywacji działania. Małe grupy nie biorą pod uwagę społecznych kosztów swojej działalności i sprzyjają dezintegracji społeczeństwa. Wiąże się to z chęcią osiągnięcia wąskich, partykularnych celów, przy jak najmniejszym nakładzie środków.

Duże grupy z kolei, obejmujące znaczny odsetek populacji, siłą rzeczy biorą pod uwagę konieczność osiągnięcia szerszych korzyści społecznych. Tym samym wzmacniają działania prointegracyjne. W przypadku grup małych, korzyści dla jednostek zawsze muszą znacząco przewyższać wysiłek włożony w osiągnięcie danego celu. W grupach dużych niejednokrotnie natomiast koszty przewyższają jednostkowe korzyści, w zamian za osiągnięcie korzyści dla ogółu społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry