Ocena brak

Płodozmian

Autor /aureLL Dodano /26.03.2013

Zmianowanie zaplanowane zgóry na szereg lat na określone pola gospodarstwa,uwarunkowane czynnikami ekol., ekon.,techn. i kulturowymi, realizowane w gospodarstwachw celu otrzymania wys. plonów zzachowaniem równowagi bioenergetycznejagroekosystemu.

Celem p. jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb uprawianych roślin, paszowych potrzeb zwierząt gospodarskich i zabezpieczenie gleby przed degradacją. Następstworoślin w p. powinno być tak dobrane,aby zapewnić utrzymanie żyzności gleby izarazem uzyskać możliwie najlepsze wynikiprodukcyjne.

Podstawowe zadania p. są następujące:

1) optymalne wykorzystanie warunkówglebowo-klim. przez dobór gatunków iodmian;

2) optymalne wykorzystanie okresuwegetacyjnego przez stosowanie plonów wtórychi międzyplonów;

3) optymalne wykorzystanienawozów org. i miner.;

4) zapobieganieagrofagom oraz ich zwalczanie;

5) ochronagleby przed jej zmęczeniem przez stosowaniekorzystnych przedplonów oraz odpowiednichprzerw w powracaniu na to samo pole tychsamych lub pokrewnych gatunków;

6) zapobieganieujemnym skutkom technizacji i chemizacjioraz podnoszenie żyzności i kulturygleby;

7) zapewnienie harmonijnej organizacjipracy i racjonalnego wykorzystania wszystkichśrodków trwałych i obrotowych w gospodarstwie;

8) umożliwienie stosowania uprzemysłowionychmetod pracy;

9) uzyskanie jaknajwiększej produkcji i dochodu.

Zależnie odstruktury zasiewów i zadań, jakie ma spełnić w gospodarstwie dany p., wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje p.:

1) polowe, w którychuprawiane są gł. rośliny towarowe, np. zboża,przemysłowe, strączkowe na nasiona, okopowe(p. zbożowy, p. okopowy, p. przemysłowy);

2) paszowe, w których rośliny pastewne,uprawiane w plonie gł., zajmują ponad 50%pow.;

3) specjalne, w których uprawia się roślinyo specjalnym przeznaczeniu (p. przeciwerozyjny,p. nasienny, p. warzywny).

Podobne prace

Do góry