Ocena brak

Płatnik składek

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.07.2011

Ogólne informacje


Składki na ubezpieczenie społeczne są co miesiąc obliczane, pobierane i po dokonaniu przewidzianych prawem potrąceń przekazywane do ZUS przez osobę lub jednostkę organizacyjną zwana płatnikiem składek.


Płatnicy składek


  • pracodawca - dla pracowników i jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna będąca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym jej objęcie ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączenie osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS,
  • jednostka wypłacająca świadczenia i zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo stypendium na przekwalifikowanie - dla osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz pobierających wynagrodzenia w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub stypendium na przekwalifikowanie,
  • ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenie społeczne,
  • podmiot na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - dla osób które ja wykonują na podstawie skierowania do pracy lub podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego,
  • Kancelaria Sejmu i Senatu - dla posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego i senatorów.

Obowiązki


Płatnicy składek maja obowiązek wykonywać zadania z zakresu ubezpieczenia społecznego określonych ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, a w szczególności: są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zgłaszania prawdziwych danych, przesyłania deklaracji rozliczeniowych w przewidzianym terminie oraz przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.


Prawa


Za wykonanie zadań takich jak ustalanie prawa do świadczeń i ich wysokości i wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek maja prawo do wynagrodzenia. Wysokość stopy procentowej i tryb rozliczania wynagrodzenia określa minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Pozostałe zadania są wykonywane prze płatników składek nieodpłatnie.


Autor: Karolina Molong
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry