Ocena brak

PŁATNIK

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Art. 8 Ordynacji: jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W przepisach prawa płatnicy pojawiają się przez imienne wskazanie albo poprzez określenie uprawnień i obowiązków

Płatnikiem może być:

zakład pracy w stosunku do pracownika,

organy rentowe

zakłady karne od wynagrodzeń wypłacanych tymczasowo aresztowanym i skazanym

notariusz (spadki, darowizny i umowy cywilnoprawne )

Jest podatnikiem w sensie formalnym, nie ponosi ciężaru ekonomicznego podatku.

Jest swego rodzaju pośrednikiem między organem podatkowym a podatnikiem.

Regulacja prawna dotycząca płatnika jest rozbudowana w taki sposób, że znaczna część przepisów dot. podatnika dotyczy także płatnika. Przyjmuje się, że nakładanie obowiązków i uprawnień powinno następować w drodze ustawy tak jak u podatnika. Płatnicy muszą terminowo dokonywać wpłat podatku, wpłata nieterminowa powoduje odsetki od zaległego podatku oraz konsekwencje karno skarbowe. Od odpowiedzialności za niezapłacenie w terminie podatku przez płatnika chroni go wyłącznie wina podatnika.

Ma obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej i przechowywania jej przez okres przedawnienia.

Obowiązkiem płatników, którzy są osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej jest wyznaczenie osób do których obowiązku należy obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku. Przepisy wymagają podania organom podatkowym informacji o imionach i nazwiskach oraz adresach osób które zajmują się wykonywaniem obowiązków płatnika.

Płatnik ponosi odpowiedzialność ale nie jest stroną stosunku prawno podatkowego.

Stosowanie wymiaru płatniczego powoduje, że postępowanie podatkowe ma jakby dwie fazy procesowe.

  1. czynności dotyczące stosunków między podatnikiem, a płatnikiem

  2. stosunki między podatnikiem a organem podatkowym

Stosowanie instytucji płatnika pozwala zredukować koszty związane z poborem i wymiarem podatku, pozwala też ograniczyć uszczuplenia podatkowe oraz zjawisko zalegania z płatnościami podatku.

Podobne prace

Do góry