Ocena brak

Plany operacyjne

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  • Jednorazowe - opracowane dla uzyskania konkretnych celów, tracące swą ważność zchwilą ich osiągnięcia:

  • Programy - obejmują względnie duży zbiór działań; określają: główne etapy osiągnięcia celu, jednostkę organizacyjną lub członka organizacji odpowiedzialnego za każdy etap, kolejność i termin wykonania każdego etapu.

  • Projekty są mniejszymi, wydzielonymi cząstkami programów, mają ograniczony zakres i zawierają wyraźne dyrektywy dotyczące zadań i czasu.

  • Preliminarze finansowe - obejmują zestawienie zasobów finansowych zarezerwowanych na określone przedsięwzięcia w danym okresie. Są instrumentem kontroli działań organizacji i tym samym stanowią istotny składnik programów i projektów.

Trwale obowiązujące - określające znormalizowany sposób postępowania wpowtarzających się i przewidywalnych sytuacjach:

  • wytyczne polityki - ogólne wskazówki przy podejmowaniu decyzji; wyznaczają granice decyzji, obejmując te, które są dopuszczalne i wykluczając te, których podjąć nie można.

  • procedury - zawierają zbiór szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu wykonywania serii czynności realizowanych często i systematycznie. Wytyczne polityki są realizowane na podstawie „standardowych procedur".

  • reguły - stanowią, że w danej sytuacji musi się rozpocząć dane działanie albo, że nie wolno podjąć takiego działania; są najkonkretniejszą formą trwale obowiązujących planów i nie są wytycznymi, co sposobu myślenia lub podejmowania decyzji, lecz raczej je zastępują.

Podobne prace

Do góry