Ocena brak

Planowanie zasobów ludzkich

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Planowanie zasobów ludzkich służy ciągłemu i odpowiedniemu zaspokajaniu potrzeb kadrowych i obejmuje: analizę miejsc pracy oraz prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy.
  • analiza stanowisk pracy –jest to systematyczna analiza miejsc pracy jakimi dysponuje dana organizacja ,to systematyczne procedury zbierania i rejestrowania informacji dotyczących poszczególnych stanowisk pracy. Analiza ta obejmuje sporządzanie opisów stanowisk pracy/ warunki pracy, wykorzystywane w pracy narzędzia, materiały i sprzęt/ oraz określenie specyfikacji zatrudnienia/ lista umiejętności kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienia wymaga się od osób na danym stanowisku/.
  • prognozowanie popytu na pracę i podaż pracy-jest to prognozowanie podaży wewnętrznej /liczby i typu potrzebnych pracowników/ i podaży zewnętrznej /liczby i typu osób, których będzie można zwerbować na rynku pracy/. Na wyższych szczeblach organizacji planuje się konkretne stanowiska i ludzi na nich pracujących. Istotną rolę pełni tu tablica rotacji, która wyszczególnia wszystkie ważne stanowiska kierownicze w organizacji, osoby, które je zajmują, oczekiwany czas ich pozostawania na danym stanowisku a także osoby posiadające już teraz lub w przyszłości odpowiednie kwalifikacje, by daną osobę zastąpić. W celu ułatwienia planowania stosuje się również skomputeryzowany system informacji o pracownikach /inwentarz kwalifikacji /zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, praktyce i aspiracjach zawodowych poszczególnych pracowników. Jeżeli chodzi natomiast o podaż pracy to trudno jest przewidzieć ilu i jakich specjalistów będzie za kilka lat .W związku z tym planiści opierają się na informacjach pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak: państwowe komisje zatrudnienia, sprawozdania rządowe i dane z uczelni na temat liczby studentów na poszczególnych kierunkach.

Podobne prace

Do góry