Ocena brak

Plan zatrudnienia inwalidów

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

plan zatrudnienia inwalidów; doku­ment zawierający wykaz potrzeb w za-
S kresie zatrudnienia inwalidów, czyli liczbę inwalidów przewidzianych do zatrudnienia oraz możliwości ich za­trudnienia, liczbę aktualnie dostęp­nych stanowisk pracy odpowiednich dla inwalidów. Stanowiska te są zgła­szane do komórek zajmujących się zatrudnieniem inwalidów przez zakła­dy pracy, spółdzielnie pracy, spółdziel­nie inwalidów, zakłady szkoleniowo-produkcyjne Polskiego Związku Głu­chych. Do opracowywania rocznych p. z. inwalidów są zobowiązane -> sekcje rehabilitacji zawodowej lub -> poradnie rehabilitacji zawodowej oraz wydziały zdrowia i opieki społecz­nej (plany wojewódzkie). Mają one gwarantować planowe i systematycz­ne zapewnianie inwalidom pracy do­stosowanej do ich ograniczonych moż­liwości.

Podobne prace

Do góry