Ocena brak

Plan marketingowy zakładu pogrzebowego

Autor /skmonia Dodano /29.07.2007

SPIS TREŚCI nr strony
I. Podstawowe informacje o firmie 3
1. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli....................................................................... 3
2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę........................................................................ 3
3. Nazwa firmy.......................................................................................................................... 3
4. Adres...................................................................................................................................... 3
5. Forma własności.................................................................................................................... .4
6. Obszar działania.................................................................................................................... 4
7. Branża, w której działa firma................................................................................................ 4
8. Krótka historia firmy............................................................................................................. 4
II. Organizacja działalności usługowej planowanego przedsięwzięcia................................... 6
1. Szczegółowy opis czego dotyczy przedsięwzięcie............................................................... 6
2. Zasoby techniczne firmy....................................................................................................... 8
3. Zapotrzebowanie................................................................................................................... 8
4. Lokalizacja przedsięwzięcia.................................................................................................. 8
5. Zasoby siły roboczej- Kwalifikacje właścicieli i pracowników, doświadczenie właścicieli i pracowników ..................................................................... 9
6. Jak będzie przebiegać organizacja procesu wytwórczego.................................................... 10
7. Organizacja pracy- struktura organizacyjna.......................................................................... 10
8. Jak będzie wyglądała działalność kontrolna procesu produkcyjnego................................... 10
III. Plan działalności marketingowej......................................................................................... 11
1. Cele marketingowe................................................................................................................ 11
2. Analiza SWOT dla firmy...................................................................................................... 11
3. Konkurencja.......................................................................................................................... 13
4. Mocne i słabe strony konkurencji.......................................................................................... 13
5. Dostawcy............................................................................................................................... 14
6. Mocne i słabe strony dostawców.......................................................................................... 14
7. Odbiorcy................................................................................................................................ 15
8. Mocne i słabe strony odbiorców........................................................................................... 15
9. Rozmiary rynku..................................................................................................................... 15
10. Klienci................................................................................................................................... 16
11. Rozwój przedsiębiorstwa – cykl życia produktu................................................................... 16
12. Ustalanie cen, tryb i zasady................................................................................................... 18
13. Promocja i reklama................................................................................................................ 18
14. Dystrybucja........................................................................................................................... 19
15. Kontrola działań marketingowych........................................................................................ 19
IV. Podsumowanie...................................................................................................................... 19
I. Podstawowe informacje o firmie
1. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli.
· Norbert Machnik

2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę.
· Norbert Machnik

3. Nazwa firmy.

Zakład Pogrzebowy „ Charon”

4. Adres.ZAKŁAD POGRZEBOWY
”Charon”
Norbert Machnik
Schodnia Nowa,
ul.P.Kluczki 5
10-046 OLSZTYN
+48 89 5236666
+48 604 45 98 40
info@charon.com.pl5. Forma własności.

W czynnościach prawnych firmę reprezentuje właściciel, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wybór takiej właśnie formy prawnej motywowany jest małymi rozmiarami firmy i łatwością procedury rozliczeniowej . Właścicielem zakładu usługowego jest Norbert Machnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

6. Obszar działania.

· Województwo warmińsko – mazurskie
· Rejon Olsztyna i okolic

7. Branża, w której działa firma.

· Usługi pogrzebowe

8. Krótka historia firmy.

Firma została założona w 1997roku. Była to wówczas pierwsza taka prywatna firma w Olsztynie. Początkowo firma mieściła się przy ul. Świętokrzyskiej 67, w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 38 m. kw. W zakładzie pogrzebowym był zatrudniony jeden pracownik na cały etat oraz czterech na umowę zlecenie. Firma dysponowała jednym autokarawanem marki Nysa. Potem pojawił się drugi taki pojazd.
Od roku 2001 Zakład Pogrzebowy działa w nowej siedzibie przy ul. Kluczki 5. Zajmuje działkę o powierzchni 1800 m. kw. Znajdujące się na niej pomieszczenia firmy liczą natomiast 530 m. kw. bez garaży.
Firma zatrudnia 7 pracowników. Dysponuje obecnie dwoma autokarawanami. Firma pełni kompleksową obsługę pogrzebów wszystkich wyznań. Zajmuje się kremacją zwłok, ich przewozem krajowym i zagranicznym. Sprzedaje i montuje nagrobki. Zakład załatwia wszelkie formalności w szpitalach, przychodniach, Urzędach Stanu Cywilnego, kościołach, zarządach cmentarzy oraz w ZUS.
W początkowym okresie funkcjonowania zakładu udział kapitału własnego w finansowaniu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia ustalono na poziomie 69% całkowitych kosztów inwestycyjnych .Pozostałą kwotę potrzebną na pokrycie kosztów zakład pogrzebowy zdobył poprzez uzyskanie kredytu degresywnego.
Firma jest płatnikiem podatku VAT, zaś z podatku dochodowego rozlicza się na podstawie uproszczonej ewidencji podatkowej, w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Sposób takiej formy rozliczania podatku dochodowego motywuje się faktem, iż jest to najkorzystniejszy, a zarazem najprostszy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym.II. Organizacja działalności usługowej planowanego przedsięwzięcia.

1. Szczegółowy opis czego dotyczy przedsięwzięcie.

Produktem oferowanym przez zakład pogrzebowy „ Charon „ jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych. Kierując się wcześniej postawioną misją , założeniem jest dostarczanie i świadczenie usług o wysokiej jakości, w sposób rzetelny i kompleksowy.

Świadczone przez zakład usługi zostały podzielone na trzy rodzaje

1.1 podstawowe (typowe dla wszystkich firm działających w tej branży)
1.2 dodatkowe (zgodne z indywidualnymi preferencjami klientów)
1.3 produkty znajdujące się w ofercie

1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe

Profesjonalna obsługa uroczystości pogrzebowych
Przygotowanie ciała do pogrzebu
Załatwianie formalności związanych z pogrzebem
Odbiór zwłok ze wskazanego miejsca
Wykupienie miejsca na cmentarzu
Autokarowy przewóz uczestników pogrzebu
Transport zwłok( miejscowy i zamiejscowy krajowy)
Udzielanie wszechstronnej informacji
Zawieranie umów na miejscu lub w domu klienta
sprowadzania zmarłych z zagranicy, również na zlecenia zakładów ubezpieczeniowych, z kompleksowym załatwieniem wszelkich formalności,
odbiór świadczeń ZUS

1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem

Międzynarodowy transport zwłok
Obsługa fotograficzna i video
Oprawa muzyczna
Organizacja przyjęcia po pogrzebowego (stypy)
Kremacja i ekshumacja zwłok
Ogłoszenia prasowe i nekrologi
Przewóz księdza
Wygłaszanie mowy żałobnej
Załatwiamy formalności urzędowe związane z przewiezieniem zwłok do kraju


1.3 Produkty znajdujące się w ofercie

Duży wybór rumieni tabliczek
Krzyże drewniane i metalowe
Wieńce, wiązanki, bukiety
Szarfy na trumny i wieńce
Odzież żałobna
Znicze , świece, klepsydry


2. Zasoby techniczne firmy.

Do głównych zasobów technicznych zakładu usługowego „ Charon” możemy zaliczyć : 2 karawany , samochód osobowy , łóżko z agregatem chłodniczym .

3. Zapotrzebowanie.

· Potrzeby krótkookresowe: kupno nowego samochodu karawanu finansowego za pomocą kredytu degresywnego oraz nowego łóżka chłodniczego. Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pracowników.
· Potrzeby długookresowe: rozbudowa zakładu usługowego , kupno własnego autokaru , kupno pieców krematoryjnych.

4. Lokalizacja przedsięwzięcia.

Lokalizacja firmy na dogodnych warunkach stworzonych przez władze państwowe jak i terytorialne na obszarze o dużej populacji ludzkiej. Preferencyjne warunki oferowane przez władze administracyjne przesądziły o rozpoczęciu działalności na danym obszarze.

5. Zasoby siły roboczej- Kwalifikacje właścicieli i pracowników , doświadczenie właścicieli i pracowników.

Tabela : Charakterystyka przedsiębiorcy i pracowników
Treść Właściciel Sekreterka PracownikI PracownikII PracownikIII PracownikIV
Imię i nazwisko Norbert Machnik Teresa Iwanicka Bogdan Wałach Jakub Perz Mariusz Borowian Edward Nowak
Data urodzenia 02.06.1968 05.07.1975 06.09.1958 14.07.1960 21.09.1961 01.10.1965
Wykształcenie - Kwalifikacje wyższe wyższe średnie średnie średnie średnie
Adres zamieszkania ul.Kluczki 510-046 Olsztyn ul.Żołnierska 5 10-046 Olsztyn ul.Pstrowskiego5/14 10-046 Olsztyn ul. Świerczewskiego 6/14 10-046 Olsztyn ul.Piłsudskiego 8/40 10-046 Olsztyn ul.Winiarska 5 10-046 Olsztyn
Telefon: 89 523 66 66 89 523 46 56 89 523 46 46 89 523 55 55 89 523 89 78 89 523 21 41
Nr Dowodu osobistego AE 70 90 389 DD55 05 155 AE 39 96 897 AE 56 87 417 AE 21 22 326 AE 01 02 031
Adres miejsca pracy ul.Kluczki 5 10-046 Olsztyn
Doświadczenie praca na stanowisku menedżera ds. kadr w Telekomunikacji Polskiej S.A. praca w biurze rachunkowym brak brak brak brak
Źródło: Opracowanie własne.6. Jak będzie przebiegać organizacja procesu usługowego.

Praca w zakładzie usługowym jest jednozmianowa od 7:30 do 15:30 , przy czym zaznacza się ,że możliwe jest skontaktowanie się z właścicielem zakładu po godzinach pracy w lokalu w którym mieści się zakład.
W przyszłości konieczne będzie zwiększenie liczby zatrudnionych osób ze względu na rozwój zakładu.

7. Organizacja pracy- struktura organizacyjna.

Ze względu na słabo rozbudowaną w okresie analizowanym strukturę organizacyjną, każdy pracownik fizyczny ( 4 osoby) odpowiada bezpośrednio przed dyrektorem , funkcję księgowego spełnia sekretarka która ma w tej dziedzinie odpowiednie kwalifikacje.
Kontrola finansowa przedsiębiorstwa należy do obowiązków sekretarki pełniącej jednocześnie funkcję głównego księgowego .
Wszelkie sprawy prawne rozwiązywane są poprzez biuro Radcy Prawnego z którym zakład ma podpisaną umowę.
Najważniejsze decyzje podejmowane są przez dyrektora .

8. Jak będzie wyglądała działalność kontrolna procesu produkcyjnego.

Bieżąca kontrola świadczonych usług oraz oferowanych produktów jest prowadzona bezpośrednio na etapie realizacji powierzonych zadań w firmie. Towarzyszy temu również sprawdzanie terminowości i jakości dostaw, sprawdzanie kanałów dystrybucyjnych, wykrywanie błędów oraz ich likwidowanie.


III. Plan działalności marketingowej.

1. Cele marketingowe – wizja firmy:

wejście na rynek
zdobycie jak największej liczby klientów
maksymalizacja udziału w rynku
maksymalizacja zysku
minimalizacja ryzyka
jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientówMISJA – „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”


2. Analiza SWOT dla firmy – STRATEGIA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ANALIZA PRZEDSIEBIORSTWA (WEWNĘTRZNA)

Silne strony:

Nowoczesne wyposażenie zakładu
Relatywnie niska cena świadczonych usług
Specjalistyczna i kompleksowa usługa oferowana klientom
Zaangażowanie właściciela i zatrudnionych pracowników
Precyzja i dokładność świadczonych usług
Przyjmowanie zamówień telefonicznie
Lokalizacja ( położenie firmy pozwala lepiej opanować rynek)
Własny transport

Słabe strony:

Brak wstępnych badań rynku
Brak doświadczenia właściciela w prowadzeniu małej firmy
Trudność w oszacowaniu popytu na usługi

ANALIZA OTOCZENIA (ZEWNĘTRZNA)

Szanse:

Wzrastająca liczba potencjalnych klientów (stale wzrastający wskaźnik umieralności)
Wzrost pozytywnego odczytywania wizerunku firmy w otoczeniu
Reklama w lokalnych środkach masowego przekazu
Posiadanie własnej strony internetowej
Plany wprowadzenia przez rząd jednego progu podatkowego
Atrakcyjne formy spłaty pieniężnej(możliwość zapłaty ratalnej)

Zagrożenia:

Groźba wejścia na rynek nowych konkurentów
Trudność konkurowania z innymi zakładami pogrzebowymi o silnej już pozycji rynkowej
Nowe formy usług dodatkowych świadczone przez konkurencję
3. Konkurencja.

Jednymi z podstawowych form zagrożenia na jakie może napotkać nasza działalność jest ciągłe rozwijanie się rynku i pojawianie się nowych konkurentów. Nowych firm oferujących podobny zestaw produktów jak nasze przedsiębiorstwo. Obok naszego przedsiębiorstwa działają takie firmy jak:
· HADES
· MAKART
Są one największymi konkurentami dla naszego przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie własne


4. Mocne i słabe strony konkurencji.

Do mocnych stron konkurencji należeć może możliwość pozyskania dostawców oferujących tańsze zestawy niezbędnych produktów potrzebnych do realizacji usług , a także możliwość świadczenia usług pogrzebowych po niższych cenach transakcyjnych.
Do słabych stron konkurencji należą miedzy innymi trudności jakie musi przezwyciężyć aby zaistnieć na rynku , gdyż firma nasza działa już 5 lat na rynku i cieszy się dobrą opinią wśród obecnych jak i potencjalnych klientów.

5. Dostawcy.

Głównymi dostawcami świadczącymi dla nas usługi są firmy transportowe od których wynajmujemy autokary. Na rynku olsztyńskim mamy możliwość wyboru dostawcy który będzie oferował swoje usługi po korzystnych dla nas cenach .6. Mocne i słabe strony dostawców.

Do mocnych stron dostawców należą stali odbiorcy, z którymi utrzymują oni dobry kontakt , a także sam fakt , że jesteśmy przyzwyczajeni już do świadczonych przez nich usług. Nasi dostawcy znają nasze potrzeby i starają się je jak najlepiej realizować.
Do słabych stron należy konieczność stałego dbania o odbiorców- wysoki koszt, zaangażowanie pracowników w tą działalność. Dotarcie do tak dużej ilości odbiorców bywa często trudne i odległe w czasie.

7. Odbiorcy.

Odbiorcami naszych usług są głównie osoby które straciły bliskich, dlatego też naszym zadaniem uznanym przez nas za priorytetowe jest zapewnienie jak najbardziej godnego pożegnania zmarłych , i pomoc rodzinie w przetrwaniu tego trudnego okres czasu, zapewniając należyte odbycie ostatniej drogi bliskiego i pożegnania go.

8. Mocne i słabe strony odbiorców.

To od tego czy dla klientów będzie podobać się ceremonia pożegnalna zmarłego zależeć będzie czy zwrócą się do nas o pomoc w pożegnaniu kolejnej bliskiej osoby , gdyż warunkiem istnienia naszego zakładu usługowego jest konieczność odprawiania ceremonii pogrzebowych.

9. Rozmiary rynku.

Rynek usług pogrzebowych w Polsce a dokładnie w województwie warmińsko - mazurskim ma duże możliwości rozwoju. Obecnie nastąpił wzrost popytu na wyżej wymienione usługi. Konsumenci zaczynają poszukiwać produktów o określonej jakości dającym im maksimum satysfakcji . Usługi te muszą umożliwić im realizację ostatniej woli zmarłego.


10. Klienci.

Zakład Pogrzebowy „ Charon” działa na rynku lokalnym Olsztyna i okolic.
Pomimo, że obok naszego istnieje jeszcze pięć innych zakładów świadczących tego rodzaju usługi , dostrzegliśmy niszę rynkową pozwalającą nam na rozpoczęcie działalności. Za swoją przewagę konkurencyjną uznajemy przede wszystkim kompleksowość i jakość świadczonych przez nas usług oraz odpowiednio niskie ceny.
Z usług firmy korzysta konsument pośredni – domy pomocy społecznej , grono najbliższych ( konsumenta docelowego) , zakłady opieki , szpitale , domy starców, schroniska dla osób bezdomnych.

11. Rozwój przedsiębiorstwa – cykl życia produktu.

Cykl życia usługi odzwierciedla jej podaż i popyt na nią w określonym czasie i w określonych warunkach. Prezentowany wykres jest tylko prognozą prawdopodobnych wielkości sprzedaży w poszczególnych miesiącach działalności, począwszy od pierwszego stycznia 1997 roku, który jest miesiącem rozpoczęcia działalności.
Wykres 1 przedstawia przewidywane wielkości sprzedaży usługi w poszczególnych miesiącach. Z wykresu wynika, że sprzedaż nie jest jednostajna we wszystkich miesiącach. Występują trudności w ustaleniu przyczyn zróżnicowania sprzedaży, w związku z nietypowością świadczonej usługi. Nie ma możliwości przewidzenia zapotrzebowania na usługę zarówno w przyszłości bliższej, jak i dalszej.
Tabela 1: Cykl życia produktu

WYSZCZE-GÓLNIENIE PRZYGOTO-WANIE WPROWA-DZENIE WZROST DOJRZA-ŁOŚĆ SCHYŁEK
koszt całkowity wysoki średni średni niski niski
zysk ujemny ujemny rosnący Zależy od konkurencji zależy od konkurencji
klienci nie ma Rodzina zmarłych Rodzina zmarłych Rodzina zmarłych Rodzina zmarłych
konkurencja istnieje istnieje Wzrost konkurencji Na rynku pozostają tylko najlepsi Na rynku pozostają tylko najlepsi
cena nie ma poniżej konkurencji penetracja cenowa konkuren-cyjna konkuren-cyjna
promocja nie istnieje rozwija świadomość kształtuje preferencje podkreśla różnice spadek
Źródło: Opracowanie własne
zysk
sprzedaż

0
Wykres 1: Graficzne przedstawienie cyklu życia produktu.

12. Ustalanie cen, tryb i zasady.

Cena:
- cena zakupu
- cena sprzedaży ( cena zakupu powiększona o marżę)

Tabela 2 :Kalkulacja jednostkowego kosztu pogrzebu płaconego przez usługobiorców
LP WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ JEDNOSTKA CENA ZAKUPU WARTOŚĆ NETTO VAT [%] PODATEK VAT CENA SPRZEDAŻY
1 trumna 1 sztuka 491,80 491,80 22,00 108,20 600,00
2 krzyż 1 sztuka 28,69 28,69 22,00 6,31 35,00
3 tabliczka 1 sztuka 81,97 81,97 22,00 18,03 100,00
4 obsługa żałobników i karawan 1 573,77 573,77 22,00 126,23 700,00
5 wieńce 1 sztuka 122,95 122,95 22,00 27,05 150,00
6 trąbka 1 sztuka 65,57 - - - 80,00
7 nekrolog 1 sztuka 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
8 autokar 1 sztuka 204,92 204,92 22,00 45,08 250,00
9 ubranie 1 sztuka 245,90 245,90 22,00 54,10 300,00
10 dowóz trumny 1 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
11 dowóz księdza 1 40,98 40,98 22,00 9,02 50,00
12 przewóz ciała 1 81,97 81,97 22,00 18,03 100,00
razem 2020,49 1954,92 430,08 2465,00
Źródło: Opracowanie własne
13. Promocja i reklama.

Promocja i reklama:

- reklama w telewizji regionalnej
- reklama radiowa
- reklama w prasie regionalnej
- bilboardy przy trasie głównej E-7
- tablice ogłoszeniowe w mieście
- wizytówki w siedzibie zakładu
14. Dystrybucja.

Dystrybucja:
- bezpośrednia
- pośrednia ( międzynarodowy i krajowy transport zmarłych)

15. Kontrola działań marketingowych

Kontrola finansowa: poziom zysków i strat, sposób wykorzystania majątku trwałego, rodzaj i stawka płaconego podatku, koszty produkcji, sporządzanie bilansów i raportów.
Kontrola sprzedaży i marketingu: wielkość oraz dynamika wzrostu sprzedaży, skuteczność reklamy i promocji poparta badaniami rynkowymi, sporządzanie raportów.IV . Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy marketingowej zakładu usługowego „ Charon” można stwierdzić , że firma prowadzi we właściwym kierunku politykę marketingową. Ma to na celu realizację misji oraz zaplanowanych celów marketingowych przedsiębiorstwa. Można wywnioskować również że kierownictwo firmy myśli strategicznie i decyzje jakie podejmuje sprawiają , że udziały w ogólnej sprzedaży usług pogrzebowych zakładu usługowego „ Charon” sukcesywnie rosną.

Podobne prace

Do góry