Ocena brak

PKB w cenach bieżących w walucie krajowej

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

To jest informacja o sytuacji ekonomicznej danego kraju w danym momencie

  • Pokazuje bieżące – realizowane w danym roku/miesiącu dochody firm, gospodarstw domowych, sektora finansów, sektora publicznego i pokazuje sposób rozdysponowania tych dochodów. Bardzo ważne dla polityki budżetowej – pomaga ustalić właściwe podatki, prowadzić politykę fiskalną

W proporcji do PKB w cenach bieżących podaje się wysokość:

  • Deficytu budżetowego – nadwyżka wydatków nad wpływami budżetu centralnego i budżetów lokalnych

  • Skonsolidowanego deficytu sektora publicznego – obejmuje dodatkowo saldo sektora ubezpieczeń społecznych

  • Długu publicznego – krajowego i zagranicznego, wskaźnik służący do oceny równowagi finansowej w dłuższym okresie

  • Saldo bilansu handlowego i saldo rozrachunków bieżących – obie wielkości obrazują równowagę zewnętrzną danej gospodarki

Podobne prace

Do góry