Ocena brak

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  • Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

  • Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

  • Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów osobowości:

1.Podobieństwo międzykulturoweanaliza określeń oznaczających cechy osobowości w różnych językach wykazuje ich wielkie podobieństwo, pięć głównych czynników wyodrębniono w językach większości kultur (podstawowa hipotez leksykalna Goldberga – najważniejsze różnice między ludźmi mają swoje określenia w językach wszystkich kultur).

2.Samoocenianie się i ocena innych ludzi – Dokonywane przez osoby badane oceny poziomu występowania u nich cech z modelu pięcioczynnikowego w zasadzie pokrywają się z ocenami dokonywanymi przez ich małżonków lub znajomych.

3.Motywy, emocje i kontakty interpersonalne – istnieje korelacja między Pięcioczynnikowym modelem osobowości i kwestionariuszem a innymi elementami osobowości, np. emocjami, motywami i kontaktami interpersonalnymi.

4.Diagnozowanie zaburzeń osobowości – niektóre wymiary są skorelowane z pewnymi zaburzeniami, powodują, że osoby są na nie podatne, np. osoby o niskiej ugodowości mają tendencje antyspołeczne.

5.Genetyka i teoria ewolucji – ok. 40% różnic indywidualnych w zakresie osobowości można wytłumaczyć czynnikami dziedzicznymi, uważali również że cechy z Wielkiej Piątki wykształciły się ponieważ były przystosowawcze z punktu widzenia ewolucji.

Podobne prace

Do góry