Ocena brak

Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

Polska jako kraj członkowski UE zostanie w przyszłości włączona do strefy euro. Oznacza to więc, że złoty zostanie zastąpiony przez euro. Wobec naszego kraju, podobnie jak w stosunku do innych nowych krajów członkowskich, zastosowano tzw wyłącznie czasowe, uzależnione od trwałego spełnienia kryteriów konwergencji (spójności, zbieżności), zawartych w Traktacie z Maastricht. Kryteria te są następujące:

1)kryterium inflacyjne

- stopa inflacji w danym kraju nie może przekraczać o ponad 1,5 pp średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji

2) kryterium fiskalne

- dług publiczny danego kraju nie może przekroczyć 60% PKB, a wysokość deficytu budżetowego nie może przewyższyć 3% PKB

3)kryterium kursowe

- złoty co najmniej przez 2 lata musi uczestniczyć w tzw Mechanizmie Kursów Walutowych (ERMII), nie przekraczając wyznaczonych granic wahań (+/-)15%

4)kryterium stopy %

- długoterminowa stopa procentowa nie może przekroczyć o ponad 2 pp średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji.

Pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia euro:

Pozytywne aspekty:

Zastąpienie złotego przez euro przede wszystkim znaczne ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego dla transakcji rozliczanych w euro. Sprzyjać to będzie ożywieniu w handlu zagranicznym, wyrównywaniu się cen w całej strefie, integracji rynków finansowych (sprzyjającej optymalnej alokacji kapitału) i ogólnie powodować polepszenie tzw klimatu inwestycyjnego.

Negatywne aspekty:

Wprowadzenie euro spowoduje utratę niezależności polityki kursowej i monetarnej, a także, w okresie wprowadzania euro, konieczność dostosowania całego systemu finansowego(zmiana oprogramowania, adaptacja urządzeń, obawa przed podwyżką cen detalicznych.

Podobne prace

Do góry