Ocena brak

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

1) Przedszkolna – teoria wychowania przedszkolnego oraz zespół praktycznych wskazań dla nauczyciela, jak w przedszkolu realizować program w poszczególnych grupach wiekowych i jak prowadzić pracę wychowawczo-dydaktyczną. Problemy badawcze:- przygotowanie do nauki czytania i pisania …………

2) Wczesnoszkolna – zajmuje się procesami nauczania i wychowania w młodszym wieku szkolnym, a także interpretacją, analizą, konstruowaniem programów, kształtowaniem pojęć i umiejętności, rozwijania zdolności, funkcjonowaniem uczniów uzdolnionych, trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, wdrażaniem uczniów do kształcenia i uczenia się, ustawiczną optymalizacją procesu kształcenia, aktywizacją uczniów, integracją dydaktyczno-wychowawczą treści i procesu kształcenia (podstawa konstrukcji programów po reformie oświatowej).

P. wczesnoszkolna zajmuje się problemami dotyczącymi kształcenia i wychowania dzieci w pierwszych trzech latach nauki szkolnej (klasy 0, I-III, dzieci w przedziale wieku 6-10 lat).

W wielu krajach istnieje tendencja do łączenia do łącznego traktowania przedszkola i pierwszych lat szkolnych.

Jak inne dziedziny pedagogiki, p. wczesnoszkolna ma warstwę teoretyczna oraz warstwę działań praktycznych (metodyki nauczania różnych przedmiotów).

Główne problemy teoretyczne p. wczesnoszkolnej:

  • Rozwój: przedmiotem badań w okresie tzw. Średniego dzieciństwa, okresie intensywnych zmian rozwojowych. Cele edukacyjne: wspomaganie rozwoju dziecka w różnych obszarach – rozwój poznawczy, emocjonalny, psychomotoryczny. Istnieje wiele teorii wychowawczych opisujących psychologię rozwoju, nie ma jednej obowiązującej i lepszej od innych. Cechą wspólną tych teorii jest przeświadczenie, że dzieci są istotami aktywnymi.

  • Nauczanie a rozwój: Podstawowym problemem dla pedagoga są relacje między nauczaniem a rozwojem: czy rozwój należy pobudzać, jakie są granice stymulacji rozwoju, czy nauczanie powinno wyprzedzać rozwój, czy też powinno być odwrotnie? Jak kreować sferę najbliższego rozwoju – czyli jakie stosować metody nauczania, jak dobierać treści programowe?

  • Kształcenie: teorie kształcenia pełnią funkcję praktyczną, podają normy, które mają umożliwić osiągnięcie zakładanych celów edukacyjnych. Główne teorie kształcenia szerokiego zasięgu dotyczą między innymi przebiegu procesów nauczania i uczenia się, sposobów uzyskiwania zamierzonych celów, kryteriów doboru i układu treści. Dydaktycy nauczania początkowego adaptują te teorie do kształcenia i wychowania małego dziecka.

Podobne prace

Do góry