Ocena brak

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Pedagodzy specjalni ze względów merytorycznych współpracują z Peł­nomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Walki z Kalectwem, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Krajową Radą Osób Niepełno­sprawnych, Polskim Zespołem do Badań nad Upośledzeniem Umysłowym, Spółdzielczością Inwalidzką, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledze­niem Umysłowym i wielu powstałymi fundacjami zajmującymi się proble­mami osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - jako wyspecjalizowana uczelnia - współpracuje z zagra­nicznymi uniwersytetami: w Gissen (RFN), Sztokholmie (Szwecja), w Mo­skwie (Rosja), a także z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Malmó (Szwecja) i Instytutem Pedagogicznym im. Hercena w Sankt Petersburgu (Rosja).

Do góry