Ocena brak

Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku - Stan polskiej pedagogiki specjalnej w końcu XX wieku

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Pedagogika specjalna jest jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Nie jest natomiast - od dzie­sięciu lat - samodzielną dyscypliną naukową, co utrudnia przede wszystkim kreowanie kadr naukowych na poziomie doktora i doktora habilitowanego pedagogiki specjalnej.

W Polsce największa uczelnia zajmująca się kształceniem pedagogów specjalnych i badaniami naukowymi (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) kształci obecnie około ośmiu tysięcy studentów. Jeśli te liczby porównamy z 610 absolwentami PIPS, którzy ukończyli studia w latach 1922-1939, to widzimy jak olbrzymi skok uczyniła pedagogika specjalna.

Funkcjonuje także jeden instytut (Instytut Profilaktyki Społecznej i Reso­cjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dziesięć katedr (zakładów) pedagogiki specjalnej w uniwersytetach i sześć - w wyższych szkołach pedagogicznych oraz akademiach wychowania fizycznego. Łącznie działa w kraju 18 jednostek naukowo-dydaktycznych (uczelnie, instytuty, katedry, zakłady), zajmujących się pedagogiką specjalną i kształceniem pedagogów specjalnych na wyższych studiach zawodowych, wyższych studiach magi­sterskich i studiach podyplomowych.

Od 1991 r. działają trzy kolegia nauczycielskie (Białystok, Gliwice i Zgierz), które w trakcie trzyletnich studiów przygotowują pedagogów specjalnych. Absolwenci kolegiów mogą uzyskiwać dyplomy wyższych stu­diów zawodowych w uczelniach sprawujących opiekę merytoryczną.

Kadra naukowa liczy obecnie:

- 2 profesorów zwyczajnych (mających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej);

- 15 profesorów nadzwyczajnych (mających stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki specjalnej bądź stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki uzyskany na podstawiedorobku naukowego dotyczącego problemów z obszaru pedagogiki specjalnej);

- ok. 40 doktorów, którzy stopień naukowy uzyskali na podstawie rozpra­wy z zakresu pedagogiki specjalnej.

Podobne prace

Do góry