Ocena brak

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Edukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się - Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się wobec nowych zadań

Autor /Beniamin Dodano /01.09.2011

Analiza literatury z ostatnich 30. lat przekonuje, że osiągnięcia medycyny, psychologii i pedagogiki pozwala­ją skutecznie pomóc tej grupie uczniów w przezwyciężaniu ograniczeń w rozwoju i aktywności życiowej. Nowe zadania, które ta subdyscyplina peda­gogiki specjalnej powinna podjąć, to:

  • opracowanie sposobów diagnozy i specjalnej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym, które mogą stanowić grupę ryzyka występo­wania trudności w uczeniu się w okresie edukacji;

  • opracowanie programów pomocy dla młodzieży i dorosłych z trudno­ściami w uczeniu się.

Realizacja zadania pierwszego wydaje się łatwiejsza, dzięki osiągnięciom pedagogiki dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku szkolnym. Rozwiąza­nie zadania drugiego wymaga prowadzenia badań o charakterze podstawo­wym (rozpoznanie potrzeb tych osób) oraz interwencyjnym (opracowanie pro­gramów terapii). Wyniki badań longitudinalnych, prowadzonych w USA i Kanadzie dowodzą, że odroczona skuteczność oddziaływań terapeutycznych nie jest zbyt wysoka. Wiele osób, które doznały niepowodzeń szkolnych w dzieciństwie, napotykało problemy edukacyjne w kolejnych okresach swojego życia. Niekiedy trudności te były przyczyną ich złej adaptacji społeczno-zawodowej. W Polsce jest około 20 - 30% obywateli dotkniętych wtórnym analfabe­tyzmem.

Można przypuszczać, że wiele spośród tych osób ujawniało specyficz­ne trudności w nauce w okresie dzieciństwa. Tym bardziej szczególnego zainteresowania ze strony teoretyków i praktyków wymaga młodzież z trud­nościami w uczeniu się, która podejmuje edukację ponadpodstawową lub reorientację szkolną i zawodową. Kolejne niepowodzenia mogą być przyczyną głębokich zaburzeń w jej osobowości i zachowaniu.

Podobne prace

Do góry